reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 27/14 Starosty Rawickiego; Wójta Gminy Pakosław

z dnia 2 września 2014r.

w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi - chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w m. Chojno od km 11+464 do mkm 11+846 na dług. 382 m

zawarte w dniu 02.09.2014 r. pomiędzy Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Zygmunt Wolny- Starosta Powiatu Rawickiego,

2. Krzysztof Synoracki - Wicestarosta Powiatu Rawickiego,

przy kontrasygnacie Barbary Noga - Skarbnika Powiatu Rawickiego,

zwanym dalejPowiatem,

a

Gminą Pakosławreprezentowaną przez:

Pana Kazimierza Chudego - Wójta Gminy Pakosław

przy kontrasygnacie Pani Teresy Miernik - Skarbnika Gminy Pakosław

zwaną dalejGminą, o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi - chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w m. Chojno od km 11+464 do km 11+846 na dług. 382 m , zgodnie z załączonym wykazem robót.

Przedsięwzięcie wykonane zostanie do dnia 15.11.2014 r.

§ 2. Powiat zobowiązuje się do:

1. Opracowania dokumentacji technicznej.

2. Pełnienia roli inwestora.

3. Przeprowadzenia przetargu na przebudowę chodnika.

4. Pełnienia nadzoru inwestorskiego.

5. Sfinansowania realizacji przedsięwzięcia w całości, z umniejszeniem kwoty jaka zostanie przekazana przez Gminę.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do:

1. Dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w wysokości 50% wartości inwestycji, tj. w kwocie 94 000,00 zł.

2. Przekazania kwoty wymienionej w ust. 1 na rachunek Powiatu nr 71 1020 3121 0000 6102 0004 7878, w terminie 14 dni od dnia końcowego odbioru robót.

§ 4. Zakres robót określony w § 1, inwestor zobowiązany jest prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

§ 5. 1. Odbiory robót będą dokonywane w obecności stron porozumienia.

2. Każda ze stron porozumienia otrzyma 1 komplet dokumentacji z końcowego odbioru robót.

3. Po zakończeniu przedsięwzięcia przebudowany odcinek chodnika pozostanie na majątku Powiatu Rawickiego.

§ 6. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia końcowego odbioru robót, jednak nie później niż do 15.12.2014 roku.

2. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie kserokopii dokumentów potwierdzających:

1) podpisanych umów

2) zapłaconych faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia

3) wyciągu bankowego potwierdzającego dokonanie zapłaty.

3. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy nr 54 8674 0009 1300 0101 2000 0010 w terminie 30 dni od dnia wskazanego w porozumieniu, jako dzień zakończenia zadania.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego do którego przesłane zostanie przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu.

§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powiat Rawicki:.............................................................................................................................................................................

Gmina Pakosław:....................................................................................................................

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama