reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/15 Rady Gminy Szydłowo

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w 2015 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z zm.) i art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2013 r. poz.856) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w 2015 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Drożdż


Załącznik do Uchwały Nr V/38/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 26 marca 2015 r.

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Szydłowo w 2015 roku

Rozdział 1.
WPROWADZENIE

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" (art.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Szydłowo uchwały w sprawie " programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szydłowo", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarkich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Gminie Szydłowo. W schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez " VET-AGRO SERWIS" w Trzciance przebywa obecnie 50 psów wyłapanych na terenie Gminy Szydłowo. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie,

2) ucieczki zwierząt,

3) łatwość pozyskiwania zwierząt,

4) panujące mody na dane rasy zwierząt,

5) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdmoności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych. Koty wolno żyjace, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 3 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie.

Rozdział 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Szydłowo,

2) stanowisku ds. gospodarki odpadami, należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Szydłowo

3) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt prowadzone przez "VETAGRO SERWIS" w Trzciance, ul. M. Konopnickiej 62

4) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywajace wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

5) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności ( żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

6) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwosci ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

7) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w 2015 roku.

8) Gospodarstwie Rolnym, należy przez to rozumieć Gospodarstwo Rolne Tadeusz Obrocki w Tarnowie 12, 64-930 Szydłowo

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Szydłowo, za pośrednictwem stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi

2. Realizatorami Programu są:

1) Wójt Gminy Szydłowo, za pośrednictwem stanowiska ds. gospodarki odpadami komunalnymi,

2) " VET-AGRO Serwis" w Trzciance przy ul. M.Konopnickiej 62,

3) Posterunek Policji w Szydłowie,

4) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Szydłowo,

Rozdział 3.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Szydłowo,

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

5) odławianie bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

7) edukacja mieszkańców Gminy Szydłowo w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 4.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

1. Schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwskazania do wykonania zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek,

2. Urząd poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Rozdział 5.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Szydłowo realizują:

1. Schronisko poprzez wyłapywanie i przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgłaszanych do wyłapania przez stanowisko ds. gospodarki odpadami i Policję,

2. Gospodarstwo Rolne poprzez zapewnienie miejsc i utrzymania dla zwierząt gospodarskich,

3. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1. Stanowisko ds. gospodarki odpadami poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,

2. Organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1. Schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2. Stanowisko ds.gospodarki odpadami , poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie interentowej Urzędu Gminy Szydłowo,

3. Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szydłowo realizuje Schronisko, z którym Wójt Gminy Szydłowo zawarł umowę. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 5 ust.2.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii .

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art.11a ust.2 pkt6 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku realizuje Schronisko poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

Rozdział 6.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZAT

§ 11. Na obszarze Gminy Szydłowo wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały, w miarę potrzeb na całym obszarze Gminy.

§ 12. 1. Mieszkańcy Gminy Szydłowo dokonują zgłoszenia o konieczności dokonania wyłapania bezdomnych zwierząt odpowiedniemu miejscowo sołtysowi.

2. Sołtys dokonuje wstępnej oceny i decyduje o podjęciu działań zmierzających do wyłapania bezdomnych zwierząt.

3. W przypadku konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt na określonym terenie odpowiedni miejscowo sołtys dokonuje zgłoszenia do Urzędu Gminy Szydłowo lub Posterunku Policji w Szydłowie.

4. W terminach innych niż godziny pracy Urzędu Gminy Szydłowo, zgłoszenia konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt dokonuje sołtys do Posterunku Policji w Szydłowie lub do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pile.

§ 13. 1. Przed dokonaniem zgłoszenia bezdomnego zwierzęcia do wyłapania sołtys dokonuje wstępnej oceny, czy zwierzę nie posiada oznakowania umożliwiającego ustalenie tożsamości właściciela i czy nie stanowi własności mieszkańców danego sołectwa.

2. Dokonując zgłoszenia sołtys podaje dokładne miejsce przebywania zwierzęcia, dane osoby dokonującej zgłoszenia, kontakt telefoniczny w przypadku konieczności konsultacji dla podmiotu dokonującego wyłapania zwierzęcia.

§ 14. 1. Wójt Gminy Szydłowo na podstawie umowy powierza wyłapywanie zwierząt podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.

2. Wyłapane zwierzęta przewożone są niezwłocznie do schroniska prowadzonego przez podmiot, z którym Wójt Gminy Szydłowo zawarł stosowną umowę.

3. Przed przewiezieniem do schroniska wyłapane zwierzęta mogą być przetrzymywane w miejscu ustalonym w umowie pomiędzy Wójtem a podmiotem przeprowadzającym wyłapywanie zwierząt.

§ 15. Wyłapane zwierzę wydaje się osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę Szydłowo kosztów transportu,przetrzymywania i leczenia tego zwierzęcia.

Rozdział 7.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 16. Urząd Gminy Szydłowo w ramach Programu prowadzi działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji bezdomnych zwierząt.

Rozdział 8.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 17. Program realizowany będzie ze środków finansowych budżetu Gminy Szydłowo w wysokosci 200.000,00zł, w tym na:

1) wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku i Gospodarstwie Rolnym -192.000,00 zł,

2) dokarmianie kotów wolno żyjących- 2.000, 00zł,

3) opieka weterynaryjna- 6.000,00 zł,


Uzasadnienie

do uchwały Nr V/38/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowo w roku 2015"

W świetle art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856)- rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art.11 ust.1,tj. z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega bezdomności zwierząt.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu o ochronie zwierząt obligatoryjne uchwalanie

przez gminy programu opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Ponadto ww. uzasadnienie wskazuje, że istniejąca

w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania

zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Projekt uchwały wraz z programem przekazano do zaopiniowania następującym podmiotom:

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile

- Koło Łowieckie nr 42 "GRANDAL" w Pile

- Koło Łowieckie nr 46 "PIONOWA" Tuczno

- Koło Łowieckie nr 50 "BÓBR" Piła

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika wprost z przepisu prawa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama