| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/15 Rady Miasta Słupcy

z dnia 16 lipca 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)[2]) Rada Miasta w Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis i uwzględnia wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto, a w sektorze drogowego transportu towarów 100.000 euro brutto.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności innej niż rolnicza i leśna, które powstały w wyniku nowej inwestycji na terenie Miasta Słupcy,

2. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję, której oddanie do użytkowania nastąpiło po dniu 1 stycznia 2015 roku.

3. Za przedsiębiorcę w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje przez okres 1 roku, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło oddanie do użytkowania.

5. Z pomocy nie mogą korzystać przedsiębiorcy posiadający zaległości w płatnościach należności stanowiących dochody budżetu Miasta Słupcy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Słupcy.

6. Podmioty gospodarcze korzystające ze zwolnienia zobowiązane są prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nowej inwestycji przez okres obowiązywania zwolnienia i kolejnych 2 lat po upływie okresu zwolnienia.

§ 3. 1. Podstawą do udzielenia zwolnienia określonego w § 1 jest złożenie przez przedsiębiorcę pisma informującego o korzystaniu ze zwolnienia wraz z deklaracją (DN-1) - w przypadku osób prawnych lub informacją na podatek od nieruchomości (IN-1) - w przypadku osób fizycznych.

2. Podmiot ubiegający się o zwolnienie w podatku od nieruchomości winien dołączyć do określonego w ust. 1 pisma następujące dokumenty:

1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem,

2) oświadczenie o niezaleganiu z płatnością zobowiązań wobec Miasta Słupcy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Słupcy,

3) kopię decyzji - pozwolenia na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania wydanego przez właściwy organ,

4) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami)

5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołóstwie, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, z tego o wartości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 4. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia jeżeli:

1) zbył nieruchomość będącą przedmiotem zwolnienia w okresie korzystania z pomocy,

2) w trakcie korzystania ze zwolnienia, nabył zaległości z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych wobec budżetu Miasta Słupcy,

3) podał nieprawdę lub zataił informacje co do okoliczności uprawniających do uzyskania zwolnienia.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnik zobowiązany jest powiadomić pisemnie organ podatkowy, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia oraz złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub korekty w sprawie podatku od nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z poźn. zm.).

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za cały okres czasu, w którym korzystał ze zwolnienia, zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm. ).

§ 5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

§ 6. Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupcy oraz na stronie internetowej Miasta Słupcy.


Uzasadnienie

Uchwała Nr VI/47/15

Rady Miasta Słupcy

z dnia 16 lipca 2015 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ), daje prawo Radzie Miasta do wprowadzenia innych, niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych dotyczących podatku od nieruchomości. Burmistrz Miasta proponuje wprowadzenie uchwały mającej na celu przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków poprzez wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców którzy dokonali nowej inwestycji na terenie Miasta Słupcy. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwolnienie na okres 12 miesięcy.

Ustanowione niniejszą uchwałą zwolnienia są pomocą publiczną, gdyż stanowią rodzaj przysporzenia przedsiębiorcy określonych korzyści finansowych, polegających na odstąpieniu przez organ podatkowy dochodzenia świadczeń na rzecz miasta. Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przewidywane zwolnienia uwzględniają wymogi wynikające z rozporządzenia Komisji ( UE ) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. W związku z tym, że rozporządzenie Komisji nr 1407/2013 obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z w projekcie uchwały ograniczono termin jej obowiązywania zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji nr 1407/2013, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm. ) projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do przedmiotowego projektu.

Obowiązywanie niniejszej uchwały nie zmniejsza wpływów z bieżącego podatku od nieruchomości może jednak spowodować ograniczenie zwiększenia przyszłych wpływów Miasta Słupcy, których dokładny szacunek nie jest jednak możliwy. Przedstawiając powyższe, wnoszę o przyjecie uchwały.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379,1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »