reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/85/15 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 9 września 2015r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zagaj

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r, poz 594 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwaRada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Sołectwo Zagaj jest jednostką pomocniczą Gminy Dobra.

§ 2. Niniejszy Statut określa w szczególności:

1) zadania i zakres działania Sołectwa,

2) organizację i zasady działania jego organów,

3) zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,

4) uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,

5) zasady gospodarki finansowej,

6) zasady sprawowania nadzoru nad działalnością organów Sołectwa.

§ 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o :

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobra ,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dobrej,

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobrej

4) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1. niniejszego Statutu,

5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,

6) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,

7) Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,

8) Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

§ 4. 1. Sołectwo obejmuje wieś Zagaj, Czyste o obszarze 344 ha.

2. Siedzibą władz Sołectwa jest wieś Zagaj.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Sołectwa.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań poprzez:

1) inicjowanie działań organów Gminy ,

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,

3) podejmowanie innych czynności i działań wynikających z ustaw.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 6. 1. Do zakresu działania Sołectwa należy:

1) inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy,

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy w sprawach:

a) statutu Sołectwa,

b) zmiany granic, nazwy, siedziby, a także połączenia, podziału i zniesienia Sołectwa,

3) konsultowanie spraw podlegających uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

a) organizowania pomocy sąsiedzkiej,

b) organizowania wspólnych prac na rzecz Sołectwa,

4) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:

a) określania przeznaczenia środków z budżetu gminy na realizację zadań Sołectwa,

b) spraw zabezpieczających interesy sołectwa, a wynikających z przepisów prawa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są wykonywane po zapewnieniu na nie środków finansowych w budżecie Gminy, a w szczególności środków zabezpieczonych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 7. 1. Organami Sołectwa są: Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy oraz Sołtys - jako organ wykonawczy.

2. Rada Sołecka jest organem wspierającym Sołtysa.

§ 8. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 6 ust. 1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie, z zastrzeżeniem § 37 niniejszego Statutu,

2) określanie zasad korzystania z mienia gminnego, przekazanego Sołectwu,

3) określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu przez Radę Gminy,

4) określanie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu,

5) wyrażanie opinii Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy,

6) sprawowanie kontroli nad działalnością Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 9. 1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2. W przypadku, gdy Przewodniczący Zebrania Wiejskiego poweźmie wątpliwość, czy osoba, która przybyła na Zebranie Wiejskie jest uprawniona do brania w nim udziału, może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego posiadanie czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy.

3. Na Zebraniu Wiejskim mogą być obecne również osoby, których działalność związana jest z obszarem Sołectwa, a nie są jego stałymi mieszkańcami.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3 nie mają prawa udziału w głosowaniach, zgłaszania kandydatów i kandydowania na funkcje w organach Sołectwa.

§ 10. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i 4 osoby biorące udział w Zebraniu Wiejskim mają prawo:

1) zgłaszać propozycje uchwał i wniosków,

2) brać udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

3) zadawać pytania Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy i innym zaproszonym gościom.

§ 11. 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub Burmistrza.

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Burmistrza,

c) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim - określonych w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu.

3. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego wyznaczonym terminem.

4. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno zawierać następujące informacje:

a) na czyj wniosek zebranie jest organizowane,

b) dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,

c) podanie proponowanego porządku obrad,

d) podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.

§ 12. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

4. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Burmistrza, obradom przewodniczy Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.

§ 13. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o :

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

2) udzieleniu głosu poza kolejnością,

3) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

4) odebraniu głosu,

5) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

6) żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku lub projektu uchwały, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 14. 1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 12. ust. 2, 3 i 4 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa także obowiązek zorganizowania obsługi Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać w szczególności:

a) datę, miejsce i godzinę zebrania,

b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania,

c) nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,

d) zatwierdzony porządek obrad,

e) przebieg obrad oraz sformułowanie zgłaszanych projektów uchwał i wniosków,

f) uchwały i wnioski podjęte na zebraniu,

g) podpisy prowadzącego zebranie wiejskie i protokolanta.

§ 15. 1. Rozstrzygnięcia Zebrania Wiejskiego zapadają w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 20 % mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu, w głosowaniu jawnym, poza wyborami i odwołaniem sołtysa oraz członków rady sołeckiej.

2. W przypadku braku quorum zwołuje się Zebranie Wiejskie w drugim terminie, nie krótszym niż 15 minut po upływie pierwszego terminu. Podjęte wówczas rozstrzygnięcia są ważne bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje się odpowiednio zasady dotyczące pracy Rady Gminy uregulowane w Statucie Gminy.

§ 17. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

2) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

4) wykonywanie uchwał organów Gminy,

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa i zawartych z Gminą umów.

3. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 18. 1. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Czynności wspomagania Sołtysa, o jakich mowa w ust. 2, obejmują w szczególności:

1) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia,

2) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

3) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Radę Gminy lub Zebranie Wiejskie,

4) podejmowanie innych czynności dla dobra mieszkańców sołectwa.

§ 19. Sołtys w trakcie wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 20. Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Rozdział 4.
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji trwającej 4 lata.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

a) tajności,

b) bezpośredniości,

c) powszechności,

d) równości.

§ 22. 1. Wybory sprawozdawczo - wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Burmistrza.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz jednostkach pomocniczych Gminy Dobra, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Termin wyborów nie może wypaść wcześniej, niż na 7 dni po podaniu zarządzenia wymienionego w ust. 1 do wiadomości publicznej

§ 23. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje 3-osobową Komisję Skrutacyjną.

2. Do zadań komisji należy:

a) sporządzenie listy obecności uprawnionych do głosowania,

b) wydanie wyborcom określonej ilości ostemplowanych pieczęcią sołectwa kart do głosowania,

c) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

d) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

e) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej.

5. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół, a sporządzone w trakcie wyborów dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

§ 24. 1. Mieszkańcy Sołectwa w pierwszej kolejności wybierają Sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.

2. Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy

3. Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie mieszkańcy Sołectwa uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

4. Wybory należy przeprowadzić także w przypadku zgłoszenia jednego kandydata.

5. Udział w wyborach mogą wziąć kandydaci, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.

§ 25. Komisja Skrutacyjna zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 26. 1. Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały one zgłoszone.

2. Głosowanie dotyczące wyboru Sołtysa jest tajne.

3. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska najwięcej głosów.

§ 27. 1. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru członków Rady Sołeckiej, w liczbie od 2 do 6 osób spośród zgłoszonych kandydatów.

2. Ścisłego określenia liczebności Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie w drodze odrębnej uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Postanowienia § 25 i § 26 dotyczące rejestracji kandydatów i wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio.

§ 28. 1. Do odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o ich powołaniu.

2. W przypadku rezygnacji Sołtysa z funkcji lub niemożności pełnienia funkcji z przyczyn losowych Burmistrz wyznacza osobę do pełnienia funkcji Sołtysa spośród członków Rady Sołeckiej.

3. Wybory nowego Sołtysa przeprowadza się w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Burmistrza wiadomości o rezygnacji Sołtysa z pełnionej funkcji lub niemożności jej pełnienia.

4. Wyborów nowego Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji Sołtysa pozostało mniej niż 6 miesięcy. W takim przypadku ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.
MIENIE SOŁECTWA

§ 29. 1. Sołectwu - na jego wniosek - może być przekazane mienie komunalne na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.

2. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę, w trybie uchwały podjętej zgodnie z ust. 1.

Rozdział 6.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 30. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy przeznaczonymi na realizację zadań.

§ 31. 1. W celu zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na realizację zadań Sołectwa, Rada Sołecka sporządza wniosek o realizację zadań i przedkłada go Burmistrzowi w terminie do 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku decyduje o jego odrzuceniu, w przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim.

3. Rada Gminy rozpatruje wniosek Sołectwa w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Burmistrz jest związany ustaleniami Rady Gminy w tym zakresie.

4. Burmistrz po uchwaleniu przez Radę Gminy budżetu informuje Sołtysa o umieszczeniu w budżecie Gminy zadań, które będą realizowane przez Gminę na terenie Sołectwa oraz o wysokości przyznanych Sołectwu środków finansowych na realizację zadań we własnym zakresie przez mieszkańców.

5. Informację, o której mowa w ust. 4 Sołtys przekazuje niezwłocznie członkom Rady Sołeckiej i mieszkańcom Sołectwa.

6. Środki nie wykorzystane w danym roku budżetowym przez Sołectwo nie podlegają przeniesieniu na rok następny.

7. Nie wykorzystanie środków finansowych w danym roku budżetowym może być podstawą do odmowy ich przyznania w roku następnym.

Rozdział 7.
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 32. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 33. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy, w imieniu której działa Komisja Rewizyjna Rady Gminy oraz Burmistrz lub upoważnione przez niego osoby.

§ 34. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

§ 35. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Burmistrza jest nieważna.

3. Nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub w części orzeka Burmistrz, w formie zarządzenia.

§ 36. 1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, legalności, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Burmistrza.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać Zarządzenie zastępcze.

4. O podjęciu Zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Gminy na jej najbliższej sesji.

§ 37. 1. W razie powtarzającego się naruszania prawa przez Sołtysa, Rada Gminy, na wniosek Burmistrza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa.

2. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni funkcje Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres 60 dni.

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa.

4. W razie popełnienia przestępstwa przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Burmistrz odwołuje go z pełnienia funkcji w drodze Zarządzenia i powiadamia o tym fakcie Radę Gminy na najbliższej sesji.

5. W razie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Burmistrz zawiesza go w pełnieniu funkcji w drodze Zarządzenia - do czasu rozpoznania sprawy przez właściwe organy.

6. W przypadku zawieszenia Sołtysa, jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez Burmistrz spośród członków Rady Sołeckiej.

§ 38. 1. W przypadku nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez Sołtysa i Radę Sołecką, Burmistrz może - za zgodą Rady Gminy wyrażoną w formie odrębnej uchwały - wydać Zarządzenie o zawieszeniu wymienionych organów i ustanowieniu zarządcy Sołectwa.

2. Zarządca Sołectwa przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów Sołectwa na czas nie dłuższy, niż do upływu kadencji wybieralnych organów Sołectwa.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39. W sprawach połączenia, podziału i zniesienia, a także zmiany granic, nazwy i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrębnej uchwały.

§ 40. Do zmiany Statutu Sołectwa stosuje się przepisy o jego uchwaleniu.

§ 41. Traci moc uchwała Nr VII/48/99 z dnia 22.04.1999 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Dobra.

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej


Sebastian Gwizdalski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama