reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie miasta Leszna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.), oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Leszna.

§ 2

1. Z budżetu Miasta Leszna może być udzielona dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Leszna, zwana dalej dotacją.

2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na prace w zakresie określonym w art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3. Dotacja może być udzielona na wykonanie prac lub robót określonych w ust.2, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku następnym, po roku w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji.

§ 3

O dotację może się ubiegać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Podmiot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niniejszego paragrafu zwany jest dalej wnioskodawcą.

§ 4

1. Dotacja w danym roku budżetowym może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, jeżeli :

1) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga prac złożonych pod względem technologicznym

2) zabytek wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych w przypadku groźby unicestwienia lub degradacji.

3. Podstawą udzielenia dotacji w przypadkach określonych w ust. 2 jest odpowiednia dokumentacja zawierająca wymagania określone w tym ustępie.

§ 5

1. Wniosek o udzielenie dotacji, zwany dalej wnioskiem, powinien zawierać :

1) nazwę zabytku,

2) dane o zabytku ujęte w decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

3) dokładny adres zabytku,

4) nazwę zadania,

5) dane dot. wnioskodawcy ( adres/ siedziba, nr NIP, REGON, forma prawna, nazwa i nr rejestru, data wpisu do rejestru/ewidencji, osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, nazwa banku i numer konta bankowego),

6) informację o tytule prawnym wnioskodawcy do zabytku,

7) informację o uzyskanych pozwoleniach,

8) szczegółowe informacje o pracach lub robotach (zakres rzeczowy, uzasadnienie celowości prac lub robót oraz termin ich realizacji),

9) przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich sfinansowania,

10) informacje dodatkowe - wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku , na który składany jest wniosek .

2. Do wniosku należy załączyć :

1) informacje o wnioskach o udzielenie dotacji, skierowanych do innych organów,

2) decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty,

3) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5) program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich, w tym : projekt budowlany (w przypadku renowacji elewacji projekt musi zawierać informację o stanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian budynku)

6) kosztorys inwestorski z przedmiarem robót,

7) pozwolenie na budowę, o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. W przypadku, o którym mowa w § 7 uchwały wnioskodawca, niezależnie od zawarcia we wniosku danych określonych w § 5 ust.1 i załączenia dokumentów wymienionych w § 5 ust.2, dołącza do wniosku oświadczenia lub zaświadczenia i informacje, o których mowa w § 7 pkt.1 i 2.

§ 6

W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. Nr 352/1 z dnia 24.12.2013 r.) dotacja stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 7

W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, zobowiązany jest przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

§ 8

1. Wnioski, o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Leszna, w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona.

2. Termin, o którym mowa w ust.1 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

3. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Lesznie.

4. Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości. Jeżeli kwota przeznaczona w budżecie Miasta Leszna na dotacje nie pozwala na załatwienie wszystkich prawidłowo złożonych wniosków, w pierwszej kolejności przyznaje się dotacje na zabytki, posiadające istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

6. Wnioski załatwione negatywnie nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie Leszna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, Prezydent Miasta Leszna może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna.

§ 9

1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwą merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w Lesznie.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust.1 sporządza opinie merytoryczne do wniosków i przedkłada je Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 10

1. Dotacje, na wniosek Prezydenta Miasta Leszna przyznaje Rada Miejska Leszna w formie uchwały, w której określa się :

1) beneficjenta,

2) wykaz prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację,

3) kwotę przyznanej dotacji.

2. Przy ustaleniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się środki finansowe zaplanowane na ten cel w budżecie Miasta Leszna na dany rok.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.

§ 11

Rozliczenie dotacji, zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 13

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, mają zastosowanie przepisy uchwały, o której mowa w § 14.

§ 14

Traci moc uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 195, poz. 4586, zm. Z 2008 r. Nr 127, poz. 2343 i z 2010 r. Nr 80, poz. 1587).

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna


Sławomir Szczot


Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XI/121/2015

z dnia 10 września 2015 roku

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie miasta Leszna.

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziły konieczność określenia przez Radę Miejska Leszna zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Leszna dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Rada Miejska Leszna uchwałą Nr XL/484/2006 z dnia 27 maja 2010 roku (z późn. zmianami) określiła zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ze względu na konieczność dostosowania jej regulacji do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisów prawa europejskiego w zakresie udzielania pomocy de minimis - tj. nowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis niezbędne jest podjęcie nowej uchwały.

Projekt uchwały, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz./U. z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.) został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłoszone przez Urząd zastrzeżenie zostało uwzględnione w treści projektu.

W świetle powyższego, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przygotował : Wydział Kultury i Sportu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama