reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/132/2016 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 446 ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII / 98 / 2015 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XIV / 104 / 2016 z dnia 10 lutego 2016 roku, Nr XV/112/2016 z dnia 16 marca 2016 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Ryczywół Nr 11/2016 z dnia 31 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 131 464,00 zł do kwoty 25 352 555,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 8 464,00 zł do kwoty 25 099 355,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 123 000,00zł do kwoty 253 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 212 907,00 zł do kwoty 27 509 381,77 w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41 731,00 zł do kwoty 23 602 978,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 254 638,00 zł do kwoty 3 906 403,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3 . § 3 uchwały Rady Gminy otrzymuje nowe brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 2 156 826,77 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz rozdysponowaniem nadwyżki z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 uchwały budżetowej".

4. Załącznik nr 4 uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

5. Załącznik nr 5 uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

6. Załącznik nr 6 uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

7. Załącznik nr 8 uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/132/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2016.2 z dnia 07 kwietnia 2016 roku ustalającego poziom dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim Umowy nr 96/2016 na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinasowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. Pisma Nr ST3. 4750.4.2016 z Ministerstwa Finansów ustalającego ostateczne kwoty subwencji ogólnej na 2016 rok oraz planowanych wpływów z podatku od osób fizycznych na 2016 rok dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwoty zwiększonych dochodów przeznaczono na realizację wydatków:

- w dziale transport i łączność zwiększono wydatki na zadanie pn.: "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tłukawy" oraz ustalono zadanie pn. : Przebudowa drogi w Gorzewie". Zwiększenie środków nastąpiło po uzyskaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego.

W dziale ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Obornikach z przeznaczeniem dla SP ZOZ w obornikach na zakup "Gastroskopu" środki zabezpieczono z podziału nadwyżki z lat ubiegłych.

- w dziale Pomoc społeczna na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1289,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i w kwocie 10 770,00 zł na wypłatę zasiłków stałych. Zwiększenia dokonano z nadwyżki z lat ubiegłych.

- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000 zł w tym rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zabezpieczono środki w wysokości 1 000 zł dla PSP w Obornikach na działalność podstawową poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększono środki na zakup sprzętu p-poż. Środki zabezpieczono z podziału nadwyżki z lat ubiegłych.

- w dziale Gospodarka komunalna zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania międzygminnego pn.; "Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt "AZOREK"".

Zwiększenia dokonano o kwotę 41 638 zł z tego z podziału środków z nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 33 384 zł oraz z zwiększonych udziałów w podatku PIT pomniejszonych o zmniejszoną subwencję kwotę 8 254 zł.

Ponadto w trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność dokonania zmian w planie wydatków w dziale ochrona zdrowia.

Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Na podstawie otrzymanej promesy z WFOŚiGW w Poznaniu o przyznaniu pożyczki na zadanie pn.; " Budowa hali widowiskowo - sportowej w Ryczywole" dokonano zmiany w przychodach z tytułu pożyczek krajowych zmniejszając planowaną pożyczkę z LEMURA o kwotę 113 000 zł , którą zastąpiono pierwszą transzą pożyczki z WFOSiGW w kwocie 113 000 zł. Planowane zaciągniecie pierwszej transzy jest na 2016 rok. Zmniejszoną kwotę pożyczki z LUMURA przesunięto do realizacji w 2018 roku. W przychodach zwiększono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 81 443 zł do kwoty 1 525 038 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie załączniki nr 3,4,5,6 i 8 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie według załączników odpowiednio nr 3,4,5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama