reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/314/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące:

1) wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

§ 2 Wymagania dotyczące wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz bazy transportowej:

1) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą:

a) posiadać aktualne badanie techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

b) spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617)

c) być oznakowane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym nazwy, adresu oraz numeru telefonu przedsiębiorcy,

2) przedsiębiorca musi:

a) dysponować nieruchomością z przeznaczeniem na bazę transportową o powierzchni dostosowanej do liczby i wielkości pojazdów, zapewniającą codzienne parkowanie wszystkich pojazdów po zakończonej pracy (przez dysponowanie nieruchomością należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości, wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy),

b) wykazać, że posiada na terenie bazy zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej.

§ 3 W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych przedsiębiorca musi udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów celem spełnienia zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych - o ile przedmiotowe czynności nie są wykonywane na terenie bazy transportowej. W przypadku zaistnienia wycieku nieczystości ciekłych podczas świadczenia usług przedsiębiorca jest zobowiązany do dysponowania środkiem, który zneutralizuje negatywny wpływ wycieku na środowisko.
§ 4 W zakresie wymagań dotyczących miejsc przekazywania nieczystości ciekłych przedsiębiorca musi udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Nieczystości ciekłe należy wozić do najbliżej położonej od miejsca wywozu stacji zlewnej, która jest w danym momencie dostępna.
§ 5 Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 6 Traci moc Uchwała Nr LXI/400/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.
§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.

Uchwała zawiera także warunki jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dotyczące:

1) opisu wyposażenia technicznego dla pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz dla bazy transportowej,

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

W związku ze zmianą ww. ustawy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama