reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sośnicowice

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857; z późn. zm.) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje :

§ 1. 1) Uchwała określa:

a) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Sośnicowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:

- tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

- sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,

- sposób kontroli wykonywanego zadnia celu publicznego;

b) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Sośnicowice zamierza osiągnąć.

2) Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową określoną w art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 4;

b) zadaniu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 4;

c) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na zadanie;

d) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania;

e) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Burmistrzem Sośnicowic i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w lit. a i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Dotacje może otrzymać klub sportowy, który łącznie spełnia następujące warunki:

- działa w formie stowarzyszenia,

- posiada siedzibę na terenie Gminy Sośnicowice,

- posiada licencję przyznaną przez właściwy Polski Związek Sportowy i bierze udział w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym, przez co rozumie się indywidualną lub zbiorową rywalizację osób zmierzających, zwłaszcza w trakcie zawodów sportowych, do pokonania czasu, przestrzeni, przeszkód lub przeciwnika,

- uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia,

- zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,

- trenerzy lub instruktorzy klubu posiadają licencję trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego.

§ 4. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Sośnicowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Gminy,

2) upowszechnienia sportu wśród mieszkańców,

3) poprawę osiąganych wyników sportowych na wszelkich poziomach oraz poprawę jakości szkolenia prowadzonej przez klub sportowy.

§ 5. W szczególności dotacja może być przeznaczona na zadania w zakresie sportu polegające na:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 6. Dotacja nie może być przeznaczona na:

- wypłaty wynagrodzeń dla zawodników, kierownika drużyny, członków zarządu klubu, sekretarza klubu, skarbnika klubu,

- wypłaty stypendiów dla zawodników,

- koszty transferów,

- artykuły żywnościowe,

- koszty dojazdu zawodników na treningi,

- działania niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

- zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

- koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

§ 7. 1) Dotacje przyznaje Burmistrz na wniosek klubu sportowego.

2) Wniosek powinien zawierać:

- nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie,

- wskazanie miejsca realizacji zadania,

- imienną listę zawodników w poszczególnych dyscyplinach oraz kategoriach wiekowych wraz ze wskazaniem czy dany zawodnik jest mieszkańcem Gminy Sośnicowice

- imienną listę trenerów (szkoleniowców) wraz ze wskazaniem kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego każdego trenera (szkoleniowca) z osobna,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym kwotę wnioskowanej dotacji,

- wskazanie numeru rachunku bankowego klubu,

- wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie licencji zawodników, trenerów lub instruktorów.

3) Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonego wniosku.

4) Przy ocenie wniosku otrzymującego wsparcie finansowe, Burmistrz uwzględnia:

a) znaczenie zgłoszonego zadania dla realizacji celu publicznego z § 4,

b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizacje tego typu zadań,

c) wysokość finansowych środków własnych wnoszonych w realizującego zadanie

d) pozafinansowy wkład własny - rzeczowy, praca wolontariuszy, lokal, materiały itp.,

e) partnerzy biorący udział w realizacji zadania - ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej,

f) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania w związku z zakresem rzeczowym zadania,

g) możliwość realizacji zadania przez beneficjenta - posiadana baza i rodzaje zasobów rzeczowych - lokale, sprzęty,

h) dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu, w tym we współpracy z administracją publiczną i finansowanych ze środków publicznych,

i) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy oraz sposób jej rozliczenia,

j) inne informacje ważne dla realizacji zadania, np. ilość zawodników, ilość meczów, aktualny poziom rozgrywkowy, dotychczasowe wyniki i osiągnięcia klubu sportowego.

5) Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Na rok 2012 uwzględnia wnioski złożone na podstawie uchwały Nr XXXIII/346/10 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 listopada 2010 r. z w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

6) Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje wyznaczony przez Burmistrza pracownik urzędu, która dokonuje sprawdzenia wniosków pod względem formalnym oraz sporządza wstępną opinię dotyczącą zasadności przyznania dotacji, biorąc pod uwagę w szczególności:

- wysokość planowanych dochodów oraz wydatków budżetu,

- przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

- wpływ przedsięwzięcia na poziom rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie.

7) Wzór wniosku o którym mowa w ustępach powyższych określi Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 8. 1) Łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok środków finansowych.

2) Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 80% planowanych kosztów realizacji zadania.

3) Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu wspierania rozwoju sportu obejmuje ich realizację od dnia 1 stycznia roku budżetowego, którego umowa dotyczy.

§ 9. Z beneficjentem dotacji Burmistrz zawiera umowę o realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 lit. a .

§ 10. 1) 1. Przekazanie dotacji następuje w transzach kwartalnych po zakończeniu kolejnych etapów współzawodnictwa sportowego i przyjęciu rozliczenia częściowego.

2) Rozliczenie częściowe dotacji stanowią:

- sprawozdanie częściowe,

- zestawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków finansowych.

3) Dopuszcza się zaliczkowe przekazanie pierwszej transzy dotacji w wysokości nie przekraczającej 25 % ogólnej kwoty dotacji przyznanej klubowi.

4) Sprawozdanie częściowe powinno zawierać co najmniej:

- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięcia,

- szczegółowe rozliczenie ze względu na źródło finansowania,

- zestawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

§ 11. 1) Burmistrz ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji.

2) Prawo kontroli obejmuje:

- przedstawienie przez klub sportowy wszelkich informacji dotyczących działalności, w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotowaniem, na każde żądanie Burmistrz Miasta,

- prawo wstępu na teren i do pomieszczeń klubu sportowego,

- prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pochodzącymi z dotacji.

3) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Negatywny wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym i natychmiastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji.

§ 12. 1) Sprawozdanie końcowe kluby sportowe składają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

2) Sprawozdanie końcowe powinno zawierać co najmniej:

- informację o przebiegu realizacji zadania,

- szczegółowe rozliczenie ze względu na źródło finansowania,

- zestawienie rachunków i faktur potwierdzających wydatkowanie środków.

3) Wzór sprawozdania o którym mowa w ustępach powyższych określi Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 14. Tracą moc uchwała Nr XXXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Sośnicowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 277,poz. 4660)

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama