reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ZOW.0719/2-3-1/AP Prezydenta Miasta Częstochowy; Wójta Gminy Mstów

z dnia 6 marca 2012r.

w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że:  

1)   Pani M.W. PESEL 77110908960 zam. gmina Mstów, zwróciła się z   prośbą o   pomoc w   formie rehabilitacji w   Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i   Jego Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36, zwanym dalej „Ośrodkiem”, dla swojego niepełnosprawnego dziecka –E.W PESEL 00262008121,  

2)   dokumentacja medyczna potwierdza zasadność i   potrzebę rehabilitacji dziecka w   Ośrodku,  

3)   kierownik Ośrodka wyraził zgodę i   określił ilość godzin rehabilitacji w   wymiarze dwóch godzin tygodniowo w   okresie od 1   lutego 2012 r. do 30 czerwca 2012 r.,  

4)   pobyt w   Ośrodku w   następnych okresach będzie wynikał z   kolejnych decyzji wydawanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Mstowie a   ilość godzin rehabilitacji będzie określona przez Kierownika Ośrodka.  

§ 2.  

Gmina zobowiązuje się do pokrywania kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Ośrodek, w   wysokości określonej Zarządzeniem Nr 86/11 z   dnia 2   grudnia 2011 r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w   Częstochowie, a   Miasto do niezwłocznego informowania o   każdym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość tych wydatków, w   szczególności o   opuszczeniu przez dziecko Ośrodka przed terminem wygaśnięcia Porozumienia.  

§ 3.  

1.   Wysokość odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnejw Ośrodku, wynosi w   dacie zawarcia niniejszego Porozumienia – 29,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 10/100).  

2.   O zmianie wysokości odpłatności za jedną godzinę specjalistycznej usługi rehabilitacyjnej w   Ośrodku, ustalonej Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie, Miasto zobowiązane jest pisemnie poinformować Gminę w   terminie 7   dni od daty jego ogłoszenia.  

3.   Rozliczenie możliwej nadpłaty lub niedopłaty powstałej w   wyniku zmiany odpłatności następować będzie w   terminie jednego miesiąca od wejścia w   życie Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie. W   tym przypadku stronom umowy nie przysługują odsetki ustawowe.  

§ 4.  

1.   Strony ustalają, iż ponoszenie wydatków objętych Porozumieniem następować będziew drodze miesięcznych płatności dokonywanych na rzecz Miasta, w   terminie14 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Częstochowie dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Mstowie, na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Częstochowie ING Bank Śląski S.A. Katowice o/Częstochowa 78 1050 1142 1000 0022 7232 0124.  

2.   Za datę przekazania należności uważa się datę przyjęcia przez bank polecenia przelewu środków.  

§ 5.  

Niedotrzymanie terminów zapłaty należności, o   których mowa w   § 4   Porozumienia, uprawnia Miasto do naliczania i   żądania od Gminy zapłaty odsetek ustawowych.  

§ 6.  

W przypadku nieregulowania przez Gminę zobowiązań wynikających z   Porozumienia przez okres dwóch miesięcy, Miasto po   uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, dochodzić będzie zapłaty długu na drodze sądowej.  

§ 7.  

Porozumienie obowiązuje nie dłużej niż do ukończenia przez E.W. PESEL 00262008121 18. roku życia.  

§ 8.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o   pomocy społecznej i   aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz kodeksu cywilnego.  

§ 9.  

Spory związane z   realizacją Porozumienia rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Miasta.  

§ 10.  

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.  


§ 11.  

Porozumienie zostanie opublikowane w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  


Przemysław   Koperski

Wójt Gminy Mstów  


Adam   Jakubczak

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama