| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/375/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6   ust. 2   pkt 4   i art. 9a ust. 15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.)  

Rada Miejska  
p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   W Załączniku Nr 1   do Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 1   lutego 2011 roku w   sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i   odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w   Rodzinie w   Bielsku-Białej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W §   13 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W zależności od zaistniałej potrzeby, może być zwołane posiedzenie bez zachowania trybu i   terminu wskazanego w   ust. 1. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu może również nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz na pisemny wniosek członka Zespołu. .

2.   W §   13 skreśla się ust. 3.  

3.   W §   17 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Zespół wyraża wnioski, opinie, stanowiska i   apele w   sprawach należących do zakresu jego działania oraz podejmuje rozstrzygnięcia w   trybie uchwał, z   wyjątkiem kwestii organizacyjnych lub proceduralnych, które są przyjmowane w   formie adnotacji zawartych w   protokole posiedzenia. .

4.   W §   18 ust. 2   i ust. 3   otrzymują brzmienie:  

2.   Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia oraz protokolant. Członkowie Zespołu mogą zapoznać się z   treścią protokołu w   siedzibie Zespołu i   wnieść ewentualne uwagi na najbliższym posiedzeniu.  

3.   Na posiedzeniu sporządza się listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z   posiedzenia. .

5.   §   19 otrzymuje brzmienie:  

§   19.   Przewodniczący Zespołu, a   w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarz Zespołu, może tworzyć grupy robocze, w   celach realizacji zadań określonych w   Ustawie z   dnia 29 lipca 2005r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z   późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 13 września 2011r. w   sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.U. Nr 209, poz. 1245), związanych z   wystąpieniem przemocy w   rodzinie. W   skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele instytucji, o   których mowa w   art. 9a ust. 11 i   12 ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie. .

6.   Skreśla się §   20.  

7.   W §   21 pkt 2   i pkt 3   otrzymują brzmienie:  

2)   monitorowanie sytuacji rodzin, w   których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, w   szczególności zgodnie z   procedurą "Niebieskie Karty",  

3)   dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w   których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań, w   szczególności zgodnie z   procedurą "Niebieskie Karty". .

8.   W §   22 skreśla się ust. 1.  

9.   W §   22 ust. 3   otrzymuje brzmienie:  

3.   Grupy robocze informują Przewodniczącego Zespołu o   wynikach swojej pracy nie rzadziej niż w   terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału roku kalendarzowego. .

10.   W §   26 dodaje się ust. 5   o następującej treści:  

5.   Szczegółowe zasady funkcjonowania grup roboczych określi Regulamin grup roboczych zatwierdzony przez Zespół. .

§   2.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »