reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.10.64.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2013, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku , Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.), art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587), po konsultacji przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice:

1) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,60 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzialające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych (domy letniskowe, garaże wolnostojące, komórki, szopki oraz budynki gospodarcze) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,40 od 1 m2powierzchni użytkowej.

2) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 od 1ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej.

3) Od budowli:

a) służących odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków komunalnych - 0,25% od ich wartości określonej
zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr
95, poz. 613, z późn.zm.),

b) pozostałych - 2% od ich wartości określonej zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.).

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a) grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

b) budowle wykorzystywane w zakresie wytwarzania energii cieplnej, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

c) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Podatki od nieruchomości wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice w terminach wynikających z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613, z późn.zm.),z zastrzeżeniem §4.

§ 4. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów sołectw:

1) w Gaszowicach - Czesława Kasperzec,

2) w Szczerbicach - Mieczysława Szymik,

3) w Piecach - Gabrielę Oślizło,

4) w Czernicy - Janusza Milion,

5) w Łukowie Śląskim - Witolda Czerny.

3. Wynagrodzenie inkasentów ustala się w wysokości 3 % zainkasowanych kwot.

§ 5. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr BR.0007.10.56.2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Gaszowice na rok 2012, zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia jego poboru przez inkasentów, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 295, poz. 4915).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama