| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 137/XXI/2013 Rady Gminy Przyrów

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów - sołectwo Wola Mokrzeska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2013. poz. 594) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2012 poz. 647 z późn. zm.)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów,

oraz przyjmując do wiadomości

a) brak uwag do planu,

b) brak wynikających z planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

Rada Gminy Przyrów uchwala:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska, przyjętym uchwałą nr 161/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2006 roku.

2. Zmiany dotyczą części planu w granicach określonych na załączniku graficznym.

§ 2.

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 – rysunek w skali 1 : 2 000 sporządzony na fragmencie rysunku obowiązującego planu .

2. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:

1) granice planu,

2) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej,

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania,

4) linie zabudowy

5) oznaczenia cyfrowo-literowe określające przeznaczenie i numer terenu,

3. Treść map na których sporządzono rysunek planu nie jest ustaleniem niniejszej uchwały, stanowi jedynie informację pomocniczą.

4. Załącznikiem do niniejszej uchwały, niebędącym integralną częścią planu jest:załącznik nr 2 – oznaczenie zmian wprowadzanych do rysunku planu

§ 3.

Jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, użyte w dalszych przepisach określenia oznaczają:

1) uchwała – niniejsza uchwała Rady Gminy Przyrów,

2) plan – ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr 161/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2006 roku.

3) rysunek planu – rysunek na mapie w skali 1 : 2 000, stanowiący załącznik do uchwały nr 161/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2006 roku.

§ 4.

1. W treści uchwały nr 161/XXVII/06 Rady Gminy Przyrów z dnia 26 października 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 skreśla się kropkę po punkcie 24 i dodaje się punkt 25 w brzmieniu:

“25) KDW – drogi wewnętrzne.”

2) w § 22 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

“3) dopuszczenie odprowadzenia ścieków do indywidualnej oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem systemów oczyszczania polegających na rozsączaniu ścieków w gruncie dla terenów MN/U03-06,”

3) w § 26 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

“Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiRM 02 do RM 08ustala się:”

4) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

Ҥ 27a

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolamiod MN/U 03 do MN/U 06ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,

2) Przeznaczenie uzupełniające: usługi, w szczególności usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi firm, obsługi bankowej, administracji, zdrowia, kultury, turystyki, i rekreacji,

3) Przeznaczenie dopuszczalne:

a) tereny infrastruktury komunikacyjnej niezbędne do obsługi przedmiotowego terenu,

b) tereny zieleni urządzonej,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

4) zakaz lokalizacji funkcji produkcyjnej, stacji paliw, usług handlu hurtowego, składów i magazynów

5) Dla terenów wymienionych w pkt. 1 ustala się:

a) rodzaj zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza,

b) górna granica udziału terenu zabudowanego – 30% powierzchni terenu,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 50% powierzchni terenu,

d) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 300 m2,

e) forma nowo projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do cech i detalu architektury regionalnej,

f) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z przepisów odrębnych oraz obowiązujących norm w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

g) dla działek budowlanych o szerokości mniejszej niż 20 m, dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki oraz w odległości do 3,0 m od granicy działki sąsiedniej, pod warunkiem nie naruszania interesów osób trzecich i innych obowiązujących przepisów dot. sytuowania budynków na działce;

h) realizacja nowych budynków o wysokości zabudowy dla budynków mieszkalnych maksymalnie 11 m,

i) dla istniejących budynków możliwość zastosowania wysokości wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu,

j) geometria dachów:

- dachy – dwuspadowe lub wielospadowe symetryczne od 30º do 45º, dla innych niż mieszkalne budynków od 15º do 45º – dotyczy podstawowej bryły budynku,

- dla budynków położonych w sąsiedztwie budynków dwukondygnacyjnych o płaskich dachach dopuszcza się rozwiązania analogiczne,

k) ogrodzenia – ażurowe od strony dróg publicznych o wysokości do 2,00 m,

l) nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi klasy KDD i KDW – 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, nie mniej jednak niż 5,0 m od linii rozgraniczającej,

m) zakaz sytuowania budynków gospodarczych i garażowych jako obiektów wolnostojących w pierwszej linii zabudowy,

6) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.”

5) w § 47 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

“Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiKDD 01 do KDD 010ustala się:”

6) po § 47 dodaje się § 47a, w brzmieniu:

“§ 47a Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolamiKDW 01ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) droga wewnętrzna,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) Dla terenów wymienionych w § 47a pkt. 1 ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,

b) minimalny przekrój poprzeczny: jedna jezdnia szer 5,0 – 5,5 m, dwa pasy ruchu, chodniki szerokości min. 1,5 m od strony zabudowy,

3) Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 – stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki planu.”

2. Rysunek planu w granicach objętych zmianą otrzymuje postać zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 6.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 7.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone niniejszą uchwałą wchodzą w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXI/2013
Rady Gminy Przyrów
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

RYSUNEK PLANU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/XXI/2013
Rady Gminy Przyrów
z dnia 27 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

OZNACZENIE ZMIAN


Uzasadnienie

Plan opracowywany na wniosek właściciela gruntów, z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na podstawie wcześniej zawartego porozumienia Gminy z Wnioskodawcą uchwalenie planu nie nakłada na gminę zobowiązań z tytułu realizacji obiektów i urządzeń komunikacji i infrastruktury będących zadaniem własnym gminy.

Ustalenie warunków zabudowy w formie planu miejscowego stanowi podstawę do naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu zmiany wartości terenu w wypadku sprzedaży działki w okresie 5 lat od wejścia planu w życie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »