| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/250/2013 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 594 tekst jednolity z póź.zm.) oraz art. 211-224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 tekst jednolity z póź.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

infoRgrafika

która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: Zaciągnięcia pożyczek w wysokości = 2.960.040,00 w tym: 3 w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości = 2.016.540,00 3 w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości złotych = 943.500,00 Zaciągnięcia kredytów na wkład własny do zadań inwestycyjnych w wysokości = 910.505,88 Ponadto ustala się limit zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości = 500.000,00 Natomiast spłaty dotyczyć będą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości = 555.300,00 zł oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zł = 3.315.475,55 zł,
co łącznie daje kwotę = 3.870.775,55 zł.

§ 2.

infoRgrafika

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości = 57.000,00 złotych, które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w roku 2014 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik nr 4 do projektu budżetu.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych, oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2014 r. wg decyzji zebrań wiejskich stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona wg załącznika nr 7.

§ 8. Załącznik Nr 8 stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy (zadania bieżące).

§ 9. Załącznik nr 9 dotyczy planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowie Zielonej.

§ 10. Tworzy się rezerwę celową w wysokości = 27.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000,00 zł. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości = 45.980,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości = 500.000,00

2. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości w kwocie łącznej = 3.870.545,88 zł w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie środków UE do wysokości = 2016.540,00 zł

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.

4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Szkop


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/250/2013
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »