Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/321/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2014 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2014 Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/303/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2013r.
(z późn. zm.) plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2014r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 46.215.620,80 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 44.219.981,00 zł;

2) dochody majątkowe: 1.995.639,80 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie: 46.248.762,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 41.576.678,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 32.803.628,70 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.379.234,00 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.424.394,70 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.312.257,12 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.642.792,18 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego – 818.000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 4.672.084,80 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.642.084,80 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.292.240,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.091.942,80 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/321/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 lutego 2014 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w
Zwiększenia (+)

Kwota w
Zmniejszenia (-)

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

166.198

-

z tego:

-dochody majątkowe

166.198

-

w tym:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiąków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

166.198

-

2.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

113.100

6.950

z tego:

-dochody bieżące

113.100

6.950

w tym:

-podatek od nieruchomości (od osób prawnych)

29.000

-

-podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)

81.000

-

-podatek rolny (od osób prawnych)

700

-

-podatek rolny (od osób fizycznych)

2.400

-

-podatek leśny (od osób prawnych)

-

6.230

-podatek leśny (od osób fizycznych)

-

720

3.

801

Oświata i wychowanie

21.240

-

z tego:

-dochody bieżące

21.240

-

w tym:

-wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

21.240

-

4.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000

-

z tego:

-dochody bieżące

3.000

-

w tym:

-wpływy z różnych dochodów

3.000

-

5.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

14.999

-

z tego:

-dochody majątkowe

14.999

-

w tym:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiąków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

14.999

-

6.

926

Kultura fizyczna

72.500

-

z tego:

-dochody majątkowe

72.500

-

w tym:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiąków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

72.500

-

Razem

391.037

6.950


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/321/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

28.500

8.000

z tego:

wydatki majątkowe

28.500

8.000

w tym:

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

28.500

8.000

z tego:

wydatki majątkowe

28.500

8.000

2.

600

Transport i łączność

-

129.886

z tego:

wydatki bieżące

-

129.886

w tym:

60016

Drogi publiczne gminne

-

129.886

z tego:

wydatki bieżące

-

129.886

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

39.000

25.000

z tego:

wydatki bieżące

-

25.000

wydatki majatkowe

39.000

-

w tym:

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

39.000

5.000

z tego:

wydatki bieżące

-

5.000

wydatki majątkowe

39.000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

20.000

z tego:

wydatki bieżące

-

20.000

4.

801

Oświata i wychowanie

211.057

-

z tego:

wydatki bieżące

211.057

-

w tym:

80101

Szkoły podstawowe

96.077

-

z tego:

wydatki bieżące

96.077

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4.587

-

z tego:

wydatki bieżące

4.587

-

80104

Przedszkola

29.166

-

z tego:

wydatki bieżące

29.166

-

80110

Gimnazja

81.227

-

z tego:

wydatki bieżące

81.227

-

5.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32.870

-

z tego:

wydatki bieżące

32.870

-

w tym:

85401

Świetlice szkolne

8.203

-

z tego:

wydatki bieżące

8.203

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24.667

-

z tego:

wydatki bieżące

24.667

-

6.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

163.046

-

z tego:

wydatki bieżące

158.046

-

wydatki majątkowe

5.000

-

w tym:

90002

Gospodarka odpadami

8.046

-

z tego:

wydatki bieżące

8.046

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

5.000

-

z tego:

wydatki majątkowe

5.000

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150.000

-

z tego:

wydatki bieżące

150.000

-

7.

926

Kultura fizyczna

72.500

-

z tego:

wydatki majatkowe

72.500

-

w tym:

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

72.500

-

z tego:

wydatki majątkowe

72.500

-

Razem

546.973

162.886


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/321/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

600

Transport i łączność

-

129.886

60016

Drogi publiczne gminne

-

129.886

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

129.886

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

25.000

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

-

5.000

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

-

5.000

70005

Gospodarka grunatami i nieruchomościami

-

20.000

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

20.000

3.

801

Oświata i wychowanie

211.057

-

80101

Szkoły podstawowe

96.077

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

96.077

-

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4.587

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.587

-

80104

Przedszkola

29.166

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29.166

-

80110

Gimnazja

81.227

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

67.547

-

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

13.680

-

4.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

32.870

-

85401

Świetlice szkolne

8.203

-

w tym:

1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8.203

-

85415

Pomoc materialna dla uczniów

24.667

-

w tym:

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

24.667

-

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

158.046

-

90002

Gospodarka odpadami

8.046

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

8.046

-

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

150.000

-

w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

150.000

-

Razem

401.973

154.886


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/321/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 lutego 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

28.500

8.000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

28.500

8.000

w tym:

inwestycje

-wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Kalej ul. Dworska

-

8.000

-wykonanie projektu na budowę wodociągu w miejscowości Kalej ul. Grodziska

8.000

-

-budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta

8.500

-

-budowa wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona

12.000

-

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

39.000

-

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

39.000

-

w tym:

inwestycja

-modernizacja instalacji grzewczej w budynku agronomówki w Borowem

39.000

-

3.

900

Gospodarka komunlna i ochrona środowiska

5.000

-

90003

Oczyszczanie miast i wsi

5.000

-

w tym:

zakup inwestycyjny

-zakup i montaż przystanków

5.000

4.

926

Kultura fizyczna

72.500

-

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

72.500

-

w tym:

zakupy inwestycyjne

-zakup pierwszego wyposażenia dla budynku wielofunkcyjnego Olimpia Truskolasy

72.500

-

Razem

145.000

8.000


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/321/14
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 28 lutego 2014 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2014r.

Jednostka organizacyjna

Dział

Rozdział

Dochody

Wydatki

w tym:

bieżące

majątkowe

1. Szkoły podstawowe

801

80101

48.000

48.000

48.000

0

2.Gimnazja

801

80110

30.000

30.000

30.000

0

3.Stołówki szkolne i przedszkolne

801

80148

350.000

350.000

350.000

0

Ogółem

428.000

428.000

428.000

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe