Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr WO.031.2.2.2014 Burmistrza Miasta Ustroń; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 1 kwietnia 2014r.

w sprawie powierzenia Miastu Ustroń realizacji zadania pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej 2655 S - ul. Furmańska w Ustroniu, na odcinku ok. 0,7 km"

Tekst pierwotny


Na podstawie:

- Uchwały nr XLI/440/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego dotyczącego drogi powiatowej nr 2655 S ul. Furmańskiej,

- Uchwały nr XLIII/375/14 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Ustroń realizacji zadania pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej 2655 S – ul. Furmańska w Ustroniu, na odcinku ok. 0,7 km"

strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Powiat Cieszyński powierza Miastu Ustroń realizację zadania pn.: "Remont nawierzchni drogi powiatowej 2655 S – ul. Furmańska w Ustroniu na odcinku ok. 0,7 km".

2. Wartość szacunkowa zadania wynosi ok. 376.000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).

3. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.:

1) Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

2) Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,

3) Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wiążąca ,

4) Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa ścieralna ,

5) Remont obiektu mostowego nad Potokiem Dobka (naprawa gzymsów, izolacji pomostu, wymiana balustrad).

4. Stroną realizującą prace będzie Miasto Ustroń.

5. Planowany termin wykonania zadania do 30.11.2014r.

6. W odbiorze robót uczestniczyć będą przedstawiciele Urzędu Miasta w Ustroniu oraz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.

§ 2.

1. Powiat przekaże Miastu dotację celową na realizację przedmiotowego zadania do wysokości 376.000 zł.

2. Zadanie finansowane będzie z budżetu Powiatu.

3. Zwiększenie wartości realizowanego zadania wynikające z rozstrzygnięcia przetargów nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.

4. Przekazanie środków nastąpi każdorazowo na wskazany rachunek bankowy Miasta Ustroń nr 60 1050 1070 1000 0001 0102 5211, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią faktury.

5. Miasto Ustroń przekaże rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do 14 dni od dokonania ostatecznej płatności, załączając kserokopię opisanych faktur (rachunków) oraz kserokopię protokołu odbioru robót.

§ 3.

Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do 20 grudnia 2014r.

§ 4.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 5.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Ustroń


Ireneusz Szarzec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe