Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.80.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu typu „rondo” w mieście Jastrzębie-Zdrój

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

§ 1. Nadaje się nazwę: „św. Barbary” skrzyżowaniu typu „rondo” ulic: Granicznej i Turystycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe