Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/568/2014 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r. poz.647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVIII/354/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec uchwalonego Uchwalą Nr XII/125/2011r.

Rada Gminy Rudziniec
uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego
tereny w sołectwie Ligota Łabędzka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 72,6 ha położony w południowo – wschodniej części gminy Rudziniec.

2. Granicę opracowania planu wyznaczają:

1) od północy granica administracyjna z miastem Gliwice,

2) od wschodu granica administracyjna z miastem Gliwice,

3) od południa granica administracyjna z miastem Gliwice, wschodnia granica działki Nr 5/2 i południowa granica działki Nr 194/3,

4) od zachodu tereny gruntów rolnych i zabudowania gospodarstwa rolnego.

§ 2. 1. Ustalenia planu zawarte są w formie:

1) tekstowej – niniejszej uchwały zawierającej ustalenia określone w § 3,

2) graficznej, którą jest Rysunek Planu – sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią

2. Integralnymi częściami uchwały są również:

1) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudziniec w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudziniec o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Przedmiotem planu są ustalenia zawarte w rozdziałach:

1) Rozdział 1- Przepisy ogólne.

2) Rozdział 2 - Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

3) Rozdział 3 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

4) Rozdział 4 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5) Rozdział 5 - Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

6) Rozdział 6 - Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

7) Rozdział 7 - Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

8) Rozdział 8 - Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

9) Rozdział 9 - Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.             

10) Rozdział 10 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.

11) Rozdział 11 - Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.

12) Rozdział 12 - Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

13) Rozdział 13 - Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14) Rozdział 14 - Przepisy końcowe.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana frontowa budynku lub słupy podcieni, bez prawa jej przekroczenia w kierunku linii rozgraniczającej teren dla którego wyznaczono nieprzekraczalną linią zabudowy;

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć, wszystkie tereny objęte granicą sporządzonego planu;

5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w tekście planu oraz rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do tekstu planu;

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć: rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 1 : 1 000, stanowiący załącznik graficzny do niniejszego tekstu planu;

7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

8) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków liczoną po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku, na wysokości pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku;

9) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa w terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć ustalony w planie sposób użytkowania terenu lub jego części, który uzupełnia przeznaczenie podstawowe albo może z nim współistnieć, na warunkach określonych w planie;

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Rudziniec;

12) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie obiekty budowlane w całości lub części służące do działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;

13) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i inne w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,poz.150);

14) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynków, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit a) – mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu

2. Pozostałe określenia użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi:

a) PU - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej,

b) KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

c) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

d) KDS - tereny skrzyżowania skanalizowanego,

e) ITE - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,

5) zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków;

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi planu:

1) granica złoża węgla kamiennego – eksploatacja zaniechana,

2) napowietrzne sieci elektroenergetyczne średniego napięcia,

3) granica administracyjna gminy Rudziniec.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. W celu ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem miejscowym wprowadza się następujące ustalenia:

1) kształtowanie zabudowy w sposób i przy użyciu materiałów gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych;

2) w przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowiązują w tym zakresie minimalne odległości usytuowania obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) nakaz ujednolicenia formy, wystroju architektonicznego i skali projektowanych obiektów oraz elementów zagospodarowania w granicach jednej działki budowlanej;

4) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych i blach od strony dróg publicznych,

5) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych na elewacjach budynków oraz jako wolnostojące maszty i konstrukcje lokalizowane poza liniami rozgraniczającymi dróg.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem pkt. 2:

2) na obszarze objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej i sygnalizacji.

2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:

1) stosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów i urządzeń nieuciążliwych dla otoczenia opartych na urządzeniach o wysokiej sprawności energetycznej, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania;

2) zachowanie standardów emisyjnych i jakości środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

3. W zakresie dotyczącym ochrony powierzchni ziemi oraz gospodarki odpadami ustala się:

1) nakazy:

a) wyposażenia poszczególnych nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów,

b) prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a dla podmiotów gospodarczych obowiązek posiadania uregulowań formalno – prawnych, określonych w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony środowiska,

c) wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach, umożliwiających odprowadzenie wód opadowych zgodnie z ustawą Prawo wodne,

d) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych spływających z powierzchni utwardzonych (ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, ulic, parkingów, placów, tarasów, dojść, dojazdów) w sposób nie powodujący zalewania działek niżej położonych,

e) segregowania i gromadzenia odpadów, zgodnie z przyjętym na terenie gminy planem gospodarki odpadami oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

2) zakazy:

a) składowania surowców lub materiałów zawierających substancje toksyczne lub łatwopalne,

b) odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do ziemi.

4. W zakresie dotyczącym ochrony elementów przyrodniczych ustala się:

1) utrzymanie, ochronę i pielęgnację istniejącego drzewostanu z dopuszczeniem uzasadnionej wycinki;

2) realizację zieleni urządzonej.

5. W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ścieków poprzez kanalizację do oczyszczalni ścieków,

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych lub lokalnych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania przepisów odrębnych,

3) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podłączenia się do niej, za wyjątkiem terenów gdzie nie ma uzasadnienia ekonomicznego budowy kanalizacji.

6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

7. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się, że poziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. 1. Na obszarze planu znajdują się nieruchome zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oznaczone graficznie na rysunku planu i numerem stanowiska w miejscowości: stanowisko Nr 6 – obozowisko, ślad osadnictwa, epoka kamienna, pradzieje, średniowiecze.

2. W przypadku podejmowania budowy i robót budowlanych, rozumianych w myśl ustawy Prawo budowlane, oraz wszelkich działań przy lub w otoczeniu zabytku, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązują przepisy przywołanych ustaw.

3. Warunki konserwatorskie dla realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji zostaną określone w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. Na terenie objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 6.
Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10. 1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonych symbolami:
od 1PU do 4PU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy produkcyjnej i produkcyjno – usługowej wraz z zapleczem administracyjno - socjalnym;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zakłady drobnej wytwórczości, obiekty produkcyjno – usługowo – handlowe,

b) magazyny, składy,

c) garaże, budynki gospodarcze,

d) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej,

e) drogi dojazdowe, miejsca postojowe i parkingi,

f) zieleń urządzona.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) realizację nowej zabudowy przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i parkingami z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie;

2) maksymalną intensywność zabudowy: 2,0;

3) minimalną intensywność zabudowy: 0,01;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 15%;

5) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 75%;

6) minimalną powierzchnię działki budowlanej przy nowych podziałach geodezyjnych: 5000 m²;

7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

8) maksymalną wysokość zabudowy: 25,0 m,

9) dachy: wszystkie formy i konstrukcje,

10) w granicach terenu, nieruchomości należy zapewnić miejsca parkingowe zgodnie z parametrami zawartymi w §17;

11) dla terenów, przez które przebiega linia elektroenergetyczna obowiązują również ustalenia §14.

§ 11. 1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i oznaczonego symbolem 1ITE ustala się przeznaczenie pod urządzenia, obiekty techniczne i sieci związane z funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego.

2. Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych i parkingów niezbędnych do obsługi terenu.

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) realizację nowej zabudowy przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami dojazdowymi i parkingami z zachowaniem standardów określonych w niniejszym paragrafie;

2) maksymalną intensywność zabudowy: 2,0;

3) minimalną intensywność zabudowy: 0,01;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;

5) maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 75%;

6) maksymalną wysokość zabudowy: 15,0 m, z zastrzeżeniem pkt.7,

7) maksymalną wysokość budowli: 25,0 m

8) dachy: wszystkie formy i konstrukcje,

9) w granicach terenu, nieruchomości należy zapewnić miejsca parkingowe zgodnie z parametrami zawartymi w §17.

Rozdział 7.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 12. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Rozdział 8.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 13. 1. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) dopuszcza się na wszystkich terenach wyznaczonych po zabudowę dokonywania podziału działek, którego celem jest powiększenie nieruchomości lub regulacja istniejących sąsiednich granic działek;

2) wykonanie podziału nieruchomości z zachowaniem parametrów działki dzielonej, umożliwiającej lokalizację zabudowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodarowania terenu, zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: od 70° do 110°;

4) dla wydzielonych działek obsługę komunikacyjną prowadzić z wyznaczonych w planie dróg publicznych, bądź za pomocą wydzielonych dróg wewnętrznych;

5) drogi wewnętrzne, dojazdowe, ciągi pieszo – jezdne niewyznaczone w planie należy wyznaczyć w projekcie podziału terenu;

2. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla terenów PU:

1) minimalna szerokość frontu działki: 25 m;

2) minimalna powierzchnia działki: 5 000 m²,

3. Minimalne powierzchnie działek o których mowa w ust. 2 nie dotyczą wydzielenia działek służących poprawie zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących oraz jeżeli wynika to z wydzielenia dróg publicznych, dojazdowych, a także pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

4. Dla terenów wymienionych w ust.2 przy scalaniu i podziałach geodezyjnych dopuszcza się wydzielenie jednej działki o powierzchni mniejszej o 20%.

Rozdział 9.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 14. Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia zgodnie z warunkami określonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych do przywołanej ustawy.

Rozdział 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 15. Ustala się następujące zasady rozwiązań komunikacyjnych:

1) utrzymuje się istniejący układ dróg z prawem modernizacji, rozbudowy i przebudowy;

2) utrzymanie, modernizacja, rozbudowa i budowa urządzeń drogowych w tym korekta łuków poziomych oraz realizacja chodników, zatok autobusowych i parkingów;

3) wszystkie nowe obszary zabudowy wyposażyć w wewnętrzne układy komunikacyjne połączone do dróg publicznych;

4) dopuszcza się prowadzenie sieci urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi;

5) dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi:

a) wprowadzenie wjazdów, zjazdów, pasów włączeń do skrzyżowań oraz czasowych miejsc parkingowych,

b) lokalizowanie wiat i zatok autobusowych,

c) lokalizowanie tras rowerowych.

§ 16. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu poprzez tereny dróg publicznych wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami:

1) 1KDS – teren skrzyżowania skanalizowanego,

2) 1KDL, 2KDL i 3KDL – tereny dróg publicznych klasy ulicy lokalnej;

3) 1KDD - teren drogi publicznej klasy ulicy dojazdowej.

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDS przeznacza się na skrzyżowanie skanalizowane.

3. Dla terenu 1KDS dopuszcza się realizację skrzyżowania zwykłego.

4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL i 3KDL przeznacza się na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, o następujących ustaleniach:

1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy lokalnej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających dla 1KDL i 3KDL 25 m, dla 2KDL 36 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu;

4) w zakresie wyposażenia w urządzenia ruchu pieszego i rowerowego dopuszcza się jednostronny ciąg pieszo – rowerowy;

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDD przeznacza się na drogę publiczną o funkcji ulicy dojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, o następujących ustaleniach:

1) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie ulicy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,

3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu,

4) w zakresie wyposażenia w urządzenia ruchu pieszego i rowerowego dopuszcza się jednostronny ciąg pieszo – rowerowy.

6. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 dopuszcza się lokalizację urządzeń i prowadzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 17. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

1) dla zabudowy usługowej: 3 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej,

2) dla budynków administracyjno – biurowych: 40 miejsc na 100 zatrudnionych,

3) dla magazynów i handlu hurtowego: 3 miejsca na 100 m² powierzchni lokali obsługi klientów,

4) dla rzemiosła: 1,5 miejsca na 10 stanowisk pracy,

5) dla zabudowy produkcyjnej: 40 miejsc na 100 zatrudnionych,

6) dla terenów infrastruktury technicznej: 1 miejsce.

Rozdział 11.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§ 18. Ustala się ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej obsługującej przedmiotowy teren,

2) dopuszcza się remonty i przebudowę infrastruktury technicznej,

3) dla nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii.

§ 19. 1. Ustala się że pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo – komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego (urządzeń hydrantowych) dla obszaru planu realizowane będzie na bazie istniejących sieci wodociągowych, poprzez ich rozbudowę, stosownie do potrzeb.

2. Dopuszcza się realizację ujęć wód podziemnych (studni), zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 20. W zakresie kanalizacji ustala się:

1) odprowadzenie ścieków z obszaru planu do oczyszczalni ścieków położonej poza obszarem planu,

2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne.

§ 21. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru planu do lokalnych odbiorników poprzez system kanalizacji deszczowej,

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi przy spełnieniu wymogów określonych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

3) obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych z terenów parkingów i utwardzonych placów.

§ 22. W zakresie zaopatrzenia w ciepło z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się stosowanie indywidualnych ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się obsługę poprzez istniejącą linię elektroenergetyczną średniego napięcia i nowoprojektowane linie napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowe.

§ 24. Ustala się, że dostawa gazu dla nowych odbiorców zlokalizowanych w obszarze opracowania realizowana będzie z projektowanej sieci, po jej budowie stosownie do potrzeb.

§ 25. Ustala się następujące zasady w zakresie telekomunikacji:

1) rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą i nową sieć z dopuszczeniem obsługi przez różnych uprawnionych operatorów sieci,

2) realizację sieci i obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom istniejącego i planowanego zainwestowania.

Rozdział 12.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 26. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem.

Rozdział 13.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 27. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego ustala się na 30 % dla wszystkich terenów objętych planem.

Rozdział 14.
Przepisy końcowe

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 29. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Rudziniec.

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/568/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rysunek planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/568/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudziniec rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka zawartych w dokumentacji prac planistycznych – „Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka”.

Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga

§ 1. Brak uwag wniesionych do projekty „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/568/2014
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 10 lipca 2014 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania

Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami), w oparciu o „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu”

Rada Gminy Rudziniec
rozstrzyga

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 1. W związku z uchwaleniem „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sołectwie Ligota Łabędzka” gmina Rudziniec poniesie wydatki na następujace inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej:

1) budowa sieci wodociągowej,

2) budowa kanalizacji sanitarnej,

3) budowa dróg publicznych:

a) klasy lokalnej oznaczonych symbolami: 1KDL, 2KDL i 3KDL,

b) klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 1KDD,

c) skrzyżowania skanalizowanego oznaczonego symbolem 1KDS.

§ 2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w §1 będą:

1) środki własne Gminy Rudziniec,

2) środki zewnętrzne z uwzględnieniem funduszy pomocowych,

3) partnerstwo publiczno-prywatne.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionych w §1 odbywać się będzie sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe