Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/582/14 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/332/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piekary Śląskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr III/31/10 z dnia 29.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w wykazie przystanków komunikacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/332/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 listopada 2012 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


dr inż. Tomasz Cisek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/582/14
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piekary Śląskie

Lp

Nazwa przystanku

Lokalizacja przystanku

1

Brzeziny Śląskie x2

ul.Bednorza centrum

2

Brzeziny Śląskie Bednorza n/ż x2

ul.Bednorza – osiedle domków jednorodzinnych

3

Brzeziny Śląskie Dom Kultury n/ż x 2

ul.Roździeńskiego

4

Brzeziny Śląskie Harcerska x2

ul.Harcerska

5

Brzeziny Śląskie Skrzyżowanie x4

ul.Roździeńskiego ,Bednorza

6

Brzeziny Śląskie Stare Osiedle x5

Droga Krajowa nr 94, skrzyżowanie z ul.Kotuchy

7

Brzeziny Śląskie Zespół Szkół x2

ul.Kotuchy

8

Brzozowice x2

ul.Oświęcimska

9

Brzozowice Reymonta n/ż x2

ul.Oświęcimska w rejonie skrzyżowania z ul.Reymonta

10

Dąbrówka Wielka x2

ul.Przyjaźni w rejonie skrzyżowania z ul.Szymonka

11

Dąbrówka Wielka Megaset n/z x2

ul.Sadowskiego w rejonie ul.Stalowej

12

Dąbrówka Wielka Przyjaźni n/ż x2

ul.Przyjaźni

13

Dąbrówka Wielka Rozalki n/ż x2

ul.Sadowskiego

14

Dąbrówka Wielka Skrzyżowanie x3

ul.Przyjaźni , Sadowskiego

15

Dąbrówka Wielka Szkoła x2

ul.Przyjaźni

16

Dołki Kaplica

ul.Główna

17

Dołki Szybowa n/ż x 2

ul.Sadowskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Szybową

18

Kamień x2

ul.Oświęcimska - centrum

19

Kamień Kopalnia Andaluzja x 2

Ul.Brzechwy

20

Kamień Kościół x2

ul.Nankera

21

Kolonia Józefka x2

ul.Papieża Jana Pawła II

22

Kolonia Józefka Cmentarz n/ż x2

ul.Papieża Jana Pawła II cmentarz

23

Kozłowa Góra x2

ul.Tarnogórska -centrum

24

Kozłowa Góra Tarnogórska x4

ul.Tarnogórska w rejonie skrzyżowania z ul.Józefską

25

Kozłowa Góra Zapora n/ż x2

ul.Brynicka

26

Osiedle Powstańców x3

ul.M.C.Skłodowskiej skrzyżowanie z ul.Brzechwy

27

Osiedle Powstańców Parking x 2

ul.Skłodowskiej

28

Osiedle Powstańców Pawilon Handlowy x 2

ul.Skłodowskiej

29

Osiedle Wieczorka Dworzec x 4

ul.Papieża Jana pawła II skrzyżowanie z ul. Śląską

30

Osiedle Wieczorka Konstytucji 3 Maja x 2

ul.Gen.Ziętka w rejonie skrzyżowania z ul.Konstytucji 3 Maja

31

Osiedle Wieczorka Ośrodek Zdrowia

ul.Gen.Maczka

32

Osiedle Wieczorka Szkoła x 2

ul.Papieża Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul.Leśną

33

Osiedle Wyzwolenia Akacjowa x 2

ul.Akacjowa

34

Osiedle Wyzwolenia Chopina x 2

ul.Chopina

35

Osiedle Wyzwolenia Domki Fińskie x 2

ul.Kasztanowa

36

Piekary Śląskie Bazylika x 2

ul.Bytomska – Bazylika NMP

37

Piekary Śląskie Dwór x 3

ul.Bytomska w rejonie skrzyzowania z ul.Papieża Jana Pawła II

38

Piekary Śląskie Lipki x 2

ul.Bytomska w rejonie skrzyżowania z ul.Szpaków

39

Szarlej Dworzec PKP x 2

ul.Podmiejska

40

Szarlej Kopalnia Julian x 2

ul.Gen.Ziętka

41

Szarlej Obwodnica n/ż x 2

ul.Bytomska

42

Szarlej osiedle Sowińskiego x 2

ul.Wyszyńskiego

43

Szarlej Poczta x 2

ul.Bytomska

44

Szarlej Pod Lipami x 2

ul.Pod Lipami

45

Szarlej Przemysłowa x 2

ul.Podmiejska w rejonie Strefy Aktywności Gospodarczej

46

Szarlej Szpital x 2

ul.Bytomska w rejonie szpitala Chirurgii Urazowej

47

Szarlej Technoszczot x 2

ul.Gen.Ziętka

48

Szarlej Wyszyńskiego x 2

ul.Wyszyńskiego - centrum

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe