Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Bierunia; Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie; Prezydenta Bytomia; Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Gliwice; Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Prezydenta Miasta Świętochłowice; Wójta Gminy Chełm Śląski; Wójta Gminy Krupski Młyn; Wójta Gminy Ornontowice; Wójta Gminy Pilchowice; Wójta Gminy Tworóg; Wójta Gminy Wielowieś

z dnia 12 grudnia 2013r.

do Porozumienia Komunalnego z dnia 30 października 2013 r. o powierzeniu Miastu Gliwice realizacji zadania publicznego polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie telekomunikacji

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy:

Miastem Gliwice z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640, Regon: 276255335,  które reprezentuje Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz, zwanym dalej Otrzymującym Zadanie

a Miastem Bieruń, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, NIP: 6461015103, Regon: 276258285, które reprezentuje Burmistrz Miasta Bernard Pustelnik, zwanym dalej I Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, NIP: 6262988582, Regon: 276255269, które reprezentuje Prezydent Miasta Damian Bartyla, zwanym dalej II Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, NIP: 2220024015, Regon: 276258747, którą reprezentuje Wójt Gminy Stanisław Jagoda, zwaną dalej III Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, NIP: 6272733808, Regon: 276255306, które reprezentuje Prezydent Miasta Andrzej Kotala, zwanym dalej IV Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 6340010147, Regon: 276255387, które reprezentuje Prezydent Miasta Piotr Uszok, zwanym dalej V Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn, NIP: 6452511021, Regon: 276258948, którą reprezentuje Wójt Gminy Jan Murowski, zwaną dalej VI Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, NIP: 6452502967, Regon: 276258799, które reprezentuje Burmistrz Miasta Krzysztof Nowak, zwanym dalej VII Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, NIP: 6351829974, Regon: 276257759, którą reprezentuje Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk, zwaną dalej VIII Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, NIP: 9691606890, Regon: 276257831, którą reprezentuje Wójt Gminy Joanna Kołoczek-Wybierek, zwaną dalej IX Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431004477, Regon: 276255453, które reprezentuje Prezydent Miasta Jacek Guzy, zwanym dalej X Przekazującym Zadanie;

oraz Miastem Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, NIP: 6271008169, Regon: 276255499, które reprezentuje Prezydent Miasta Dawid Kostempski, zwanym dalej XI Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, NIP: 6452505977, Regon: 276258374, którą reprezentuje Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź, zwaną dalej XII Przekazującym Zadanie;

oraz Gminą Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, NIP: 9691572234, Regon: 276257676, którą reprezentuje Wójt Gminy Ginter Skowronek, zwaną dalej XIII Przekazującym Zadanie;

w dalszej części porozumienia zwani łącznie Przekazującymi Zadanie

o treści następującej:

§ 1. Paragraf 6. [ZASADY WSPÓŁFINANSOWANIA] ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Przekazujący Zadanie zobowiązują się przekazywać wkład własny w postaci dotacji celowej na zasadach określonych w § 61..

§ 2. Po § 6. dodaje się § 61. [ZASADY PRZEKAZANIA, WYKORZYSTANIA, ROZLICZENIA I ZWROTU DOTACJI] o następującym brzmieniu:

[ZASADY PRZEKAZANIA, WYKORZYSTANIA, ROZLICZENIA I ZWROTU DOTACJI]

1) Przekazujący Zadanie udzielą Otrzymującemu Zadanie dotacji celowych w latach 2013 i 2014 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, o którym mowa w § 1.

2) Dotacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do wpłaty dotacji od Otrzymującego Zadanie, zgodnie z postępem rzeczowym realizacji inwestycji w oparciu o harmonogram, który stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3) Wpłata dotacji dokonana zostanie przez Przekazujących Zadanie na rzecz Otrzymującego Zadanie na rachunek bankowy, o którym mowa w § 6. ust. 8.

4) Otrzymujący Zadanie zobowiązuje się przeznaczyć środki wymienione w ust. 2 wyłącznie na opisane w § 1. zadanie.

5) Środki przekazane przez Przekazujących Zadanie będą wydatkowane do 31 grudnia roku, w którym zostały przekazane, jednakże nie później niż do dnia finansowego  zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

6) Otrzymujący Zadanie przedłoży Przekazującym Zadanie rozliczenie dotacji w terminie:

a) do dnia 31.01.2014 r. dotacji przekazanej w roku 2013,

b) do dnia 31.01.2015 r. dotacji przekazanej w roku 2014, chyba że możliwość wydatkowania środków ustanie przed 31 grudnia 2014r. W tym wypadku rozliczenie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji ustalonym zgodnie z ust. 7. Pod pojęciem rozliczenia dotacji należy rozumieć przekazanie zestawienia faktur oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z wyciągami z rachunku bankowego potwierdzającymi poniesienie wydatków.

7) Środki niewykorzystane Otrzymujący Zadanie ma obowiązek zwrócić Przekazującym Zadanie zgodnie z zasadami określonymi w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

8) Niewykorzystane środki z dotacji celowych zostaną zwrócone Przekazującym Zadanie na następujące rachunki bankowe:

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Bieruń

Nr rachunku bankowego: 26 8435 0004 0000 0000 6158 0001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy Tychy

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Bytom

Nr rachunku bankowego: 23 1560 1049 0000 9030 0005 1453

Nazwa Banku: Getin Noble Bank S.A. O/Bytom

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Chełm Śląski

Nr rachunku bankowego: 42 1240 4227 1111 0000 4841 1466

Nazwa Banku: Bank Pekao S.A. O/Katowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Chorzów

Nr rachunku bankowego: 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557

Nazwa Banku: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Katowice

Nr rachunku bankowego: 65 1050 1214 1000 0007 0000 5937

Nazwa Banku: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Krupski Młyn

Nr rachunku bankowego: 27 8466 0002 0000 2264 2000 0001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy Tworóg

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Miasteczko Śląskie

Nr rachunku bankowego: 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227

Nazwa Banku: ING Bank Śląski S.A. O/Miasteczko Śląskie

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Ornontowice

Nr rachunku bankowego: 50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

Nazwa Banku: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Ornontowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Pilchowice

Nr rachunku bankowego: 37 8460 0008 2002 0005 8825 0001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy Sośnicowice O/Pilchowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Siemianowice Śląskie

Nr rachunku bankowego: 96 1050 1214 1000 0010 0150 5823

Nazwa Banku: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Miasto Świętochłowice

Nr rachunku bankowego: 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251

Nazwa Banku: ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Tworóg

Nr rachunku bankowego: 43 8466 0002 0000 2088 2000 0001

Nazwa Banku: Bank Spółdzielczy Tworóg

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Gmina Wielowieś

Nr rachunku bankowego: 03 8454 1037 2009 1500 0829 0001

Nazwa Banku: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy O/Wielowieś

9) Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom regulującym zasady przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji.

10) W przypadku zmiany rachunku bankowego Przekazujący Zadanie zobowiązani są powiadomić o tym Otrzymującego Zadanie odrębnym pismem..

§ 3. Integralną część niniejszego aneksu stanowi załącznik „Harmonogram przekazywania wkładów własnych w postaci dotacji celowych”.

§ 4. Pozostałe zapisy Porozumienia Komunalnego pozostają bez zmian.

§ 5. Aneks do Porozumienia Komunalnego został sporządzony w 30 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdego z 13 Przekazujących Zadanie oraz dla Otrzymującego Zadanie, 1 egzemplarz dla Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL, 1 egzemplarz dla Wojewody Śląskiego w celu opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym w trybie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

             

PODPISY STRON:

Prezydent Miasta Gliwice


Zygmunt Frankiewicz


Burmistrz Miasta Bieruń


Bernard Pustelnik


Prezydent Miasta Bytom


Damian Bartyla


Wójt Gminy Chełm Śląski


Stanisław Jagoda


Prezydent Miasta Chorzów


Andrzej Kotala


Prezydent Miasta Katowice


Piotr Uszok


Wójt Gminy Krupski Młyn


Jan Murowski

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie


Krzysztof Nowak


Wójt Gminy Ornontowice


Kazimierz Adamczyk


Wójt Gminy Pilchowice


Joanna Kołoczek-Wybierek


Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie


Jacek Guzy


Prezydent Miasta Świętochłowice


Dawid Kostempski


Wójt Gminy Tworóg


Eugeniusz Gwóźdź


Wójt Gminy Wielowieś


Ginter Skowronek


Załącznik do Aneksu Nr 1
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Harmonogram przekazywania wkładów własnych w postaci dotacji celowych

Kwoty w PLN

L.p.

Miasto/Gmina

Wartość brutto Projektu

Wkład własny

Udział

realizacja 2012
i wcześniej

wpłaty w 2013 roku

Suma za rok 2013

wpłaty w 2014 roku

Suma za rok 2014

Łączna wartość

IV
kwartał

I
kwartał

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

I
kwartał

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

1

Gliwice

5 082 950,00

763 292,50

18,75%

2

Bieruń

1 222 500,00

183 375,00

4,50%

12 272,36

0,00

12 272,36

1 674,00

166 329,23

3 099,41

171 102,64

183 375,00

3

Bytom

2 218 567,00

332 785,05

8,17%

6 029,46

16 251,69

16 251,69

3 039,24

301 979,95

5 484,71

310 503,90

332 785,05

4

Chełm Śląski

1 662 000,00

249 300,00

6,12%

16 690,40

16 690,40

2 276,64

226 207,75

4 125,21

232 609,60

249 300,00

5

Chorzów

4 649 100,00

697 365,00

17,12%

46 689,49

46 689,49

6 368,64

632 790,31

11 516,56

650 675,51

697 365,00

6

Katowice

693 500,00

104 025,00

2,55%

6 954,33

0,00

6 954,33

948,60

94 253,23

1 868,84

97 070,67

104 025,00

7

Krupski Młyn

421 500,00

63 225,00

1,55%

4 227,14

4 227,14

576,60

57 291,18

1 130,08

58 997,86

63 225,00

8

Miasteczko
Śląskie

1 937 600,00

290 640,00

7,13%

19 444,87

19 444,87

2 652,36

263 539,42

5 003,35

271 195,13

290 640,00

9

Ornontowice

1 280 300,00

192 045,00

4,71%

12 845,07

12 845,07

1 752,12

174 091,26

3 356,55

179 199,93

192 045,00

10

Pilchowice

1 646 600,00

246 990,00

6,06%

16 526,77

16 526,77

2 254,32

223 990,03

4 218,88

230 463,23

246 990,00

11

Siemianowice Śląskie

605 880,49

90 882,08

2,23%

43 917,30

6 081,63

6 081,63

829,56

38 508,07

1 545,52

40 883,15

90 882,08

12

Świętochłowice

2 976 000,00

446 400,00

10,96%

29 890,00

29 890,00

4 077,12

405 104,07

7 328,81

416 510,00

446 400,00

13

Tworóg

584 600,00

87 690,00

2,15%

5 863,46

5 863,46

799,80

79 468,41

1 558,33

81 826,54

87 690,00

14

Wielowieś

2 172 400,00

325 860,00

8,00%

21 817,53

21 817,53

2 976,00

295 696,40

5 370,07

304 042,47

325 860,00

SUMA

27 153 497,49

4 073 874,63

100,00%

49 946,76

19 226,69

0,00

0,00

196 328,05

215 554,74

30 225,00

2 959 249,31

55 606,32

0,00

3 045 080,63

3 310 582,13

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe