Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art.239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 648.649.165 zł, w tym:

1) dochody majątkowe

35.249.011 zł;

2) dochody bieżące

613.400.154 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 685.626.831 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 63.374.551 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 63.374.551 zł;

2) wydatki bieżące 622.252.280 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 472.132.709 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

298.988.951 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

173.143.758 zł;

b) dotacje na zadania bieżące

58.893.362 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

68.438.451 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych


3.434.457 zł;

e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym


12.489.301 zł;

f) wydatki na obsługę długu

6.864.000 zł;

zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w łącznej kwocie 36.977.666 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 11.977.666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w łącznej kwocie 40.445.537 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.467.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Limit zobowiązań na 2015 rok z tytułu zaciąganego kredytu krótkoterminowego oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 50.000.000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

25.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

25.000.000 zł.

§ 7. Kwotę przypadającą do spłaty w roku 2015 z tytułu zawartych umów o udzielenie poręczeń i gwarancji w wysokości 12.489.301 zł.

§ 8. Dotacje z budżetu miasta w wysokości 67.418.962 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.000.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 3.350.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ust. 1-4 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Ustala się planowane dochody w wysokości 360.000 zł z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i przeznacza się je w całości na wydatki określone w art. 20d pkt 1-3 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z załącznikami 1 i 3.

4. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 16.800.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikami na 1 i 3.

§ 10. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 11. Szczegółową informację o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Rezerwy budżetu miasta w wysokości 10.736.473 zł, w tym:

1) ogólna 3.131.200 zł;

2) celowe 7.605.273 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1.600.000 zł;

b) wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie wniosków zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej


20.000 zł;

c) wydatki na zadania inwestycyjne wybrane przez mieszkańców miasta w ramach tzw. budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)


2.000.000 zł;

d) wydatki majątkowe

2.000.000 zł;

e) wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych


1.985.273 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 13. Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody

2.937.375 zł;

2) wydatki

2.937.375 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe miasta zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w roku 2015 pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000.000 zł;

3) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 25.000.000 zł;

4) przekazania uprawnień miejskim jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) przekazania miejskim jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. 1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta w 2015 roku na sumę 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania poręczeń i gwarancji w granicach limitu określonego w ust. 1.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Andrzej Wężyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe