Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Milówka

z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 )

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1.

1. Uchwala się budżet Gminy Milówka na 2015 rok zwany dalej budżetem w zakresie:

1) Dochodów w wysokości 30 939 161,96 zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały z tego

a) dochody bieżące w kwocie28 852 161,96 zł

b) dochody majątkowe w kwocie2 087 000,00 zł

2) Wydatków w wysokości 31 123 124,65 zł zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały z tego

a) wydatki bieżące w kwocie26 671 265,29 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie4 451 859,36 zł

2. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości13 529 947,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości6 802 425,00 zł

b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości4 254 054,00 zł

c) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości787 331,00 zł

d) wydatki na obsługę długu w wysokości700 000,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości                                                                                                                                            109 716,29 zł

3. Ustala się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Milówka w wysokości                                                                                                                                                                        487 792,00 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 183 962,69 zł Powstały deficyt postanawia się sfinansować z przychodów uzyskanych z zaciągniętych pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 476 555,45 zł, z następujących tytułów;

a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 292 592,76 zł – przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

b) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nieledwi w kwocie 183 962,69 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 292 592,76 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie292 592,76 zł,

4. Ustala się, limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu kredytów, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie 292 592,76 zł

b) z tytułu pożyczek, na sfinansowanie planowanego deficytu, w wysokości 183 962,69 zł

c) z tytułu kredytów, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:250 000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości150 000,00 zł z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 000,00 zł

b) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w trybie konkursu ofert w wysokości 80 000,00 zł

§ 4.

Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 787 331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 842 000,00 zł Całość kwoty uzyskanej z tego tytułu, przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 12 000,00 zł Całość kwoty uzyskanej z tego tyłu, przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

4. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości 10 000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10 000,00 zł

§ 6.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na
Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach
realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

2. Ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów w wysokości 3 320 280,00 zł. i wydatków w wysokości 3 320 280,00 zł oraz dochodów do odprowadzenia do Budżetu państwa w wysokości 15 060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

3. Ustala się plan zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały

2. Zaciągania kredytów  na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości określonej w § 2 ust. 5 lit. c niniejszej uchwały

4. Dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz stronie internetowej BIP

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Milówka
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe