Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 6/2015 Rady Miasta Wisła

z dnia 29 stycznia 2015r.

Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustalić zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wisła na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących:

1. przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,

3. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

§ 2.

1. Prawo do otrzymania dotacji celowej z budżetu Gminy przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, które:

1) są posiadaczami mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Wisła;

2) nie zalegają na rzecz Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej może wystąpić również jednostka organizacyjna administrująca budynkiem mieszkalnym i realizująca inwestycję w zakresie, o którym mowa w § 3 uchwały. Wniosek jednostki organizacyjnej winien zostać sporządzony na podstawie indywidualnych wniosków posiadaczy budynku lub lokali mieszkalnych. Indywidualne wnioski winny zawierać pisemne oświadczenia o przeniesieniu przyznanej dotacji celowej na rzecz jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem, która staje się wyłącznym dysponentem otrzymanych środków, przy czym środki te pozostają dochodami posiadaczy budynku lub lokali mieszkalnych.

§ 2a.

1. Pomoc de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), w odniesieniu do przedsiębiorców, tj. Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi dotacja celowa, o której mowa w § 1.

2. Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały dla jednego przedsiębiorcy łącznie z pomocą udzieloną z innych źródeł w okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 EUR brutto, a dla przedsiębiorcy prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów kwoty 100.000,00 EUR brutto.

3. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku)

4. Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w §5.

6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z pomocy de minimis w następujących przypadkach:

1) przekroczenia pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub

2) niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 4 lub 5 lub

3) zalegania z zapłatą zobowiązań wobec budżetu Gminy Wisła.

7. Wartość pomocy de minimis określona niniejszą uchwałą podlega kumulacji z wartością każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka.

§ 3.

1. Dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną wód udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na:

1) wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zapewniającego podłączenie nieruchomości do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej;

2) wykonaniu przepompowni ścieków wraz z odcinkiem kanalizacyjnego przewodu tłocznego, stanowiących przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w pkt. 1;

3) wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość, położoną poza granicami aglomeracji Wisła, określonymi w rozporządzeniu nr 25/05 Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wisła (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 86 poz. 2357).

2. Dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, obejmujących:

1) demontaż pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej;

2) transport;

3) unieszkodliwienie;

3. Dotacji celowej z zakresu przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza udziela się na dofinansowanie inwestycji polegających na:

1) likwidacji w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i ich zastąpieniu:

a) kotłem gazowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych,

b) kotłem olejowym c.o., przystosowanym do spalania wyłącznie oleju opałowego lekkiego,

c) kotłem gazowo-olejowym przystosowanym do spalania wyłącznie gazu i oleju, wymienionych w pkt. 2 lit. a i b,

d) elektrycznymi urządzeniami grzewczymi i elementami grzejnymi,

e) urządzeniami grzewczymi wykorzystującymi tzw. alternatywne źródła energii, przez co rozumie się:

- ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła,

- ogrzewanie przy użyciu kolektorów słonecznych skojarzonych z pracą kotła gazowego, kotła olejowego lub kotła gazowo-olejowego;

2) zainstalowaniu w nowo powstającym budynku jednorodzinnym jednego z systemów grzewczych, o których mowa w pkt. 1, jako jedynego źródła ciepła, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały;

3) zainstalowaniu w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym urządzeń grzewczych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania istniejącego centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, kotłem olejowym, kotłem gazowo-olejowym.

§ 4.

1. Warunkami niezbędnymi do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 są:

1) w przypadku nieruchomości z istniejącym budynkiem mieszkalnym jednoczesna likwidacja zbiornika na nieczystości ciekłe (osadnika) lub taka jego przebudowa, aby pełnił funkcję studzienki kanalizacyjnej;

2) odprowadzanie wszystkich ścieków bytowych powstających w nieruchomości poprzez wykonane przyłącze kanalizacyjne bądź do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;

3) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji zrealizowanej dla nowo powstającego budynku.

2. Warunkami niezbędnymi do uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały są:

1) likwidacja wszystkich dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym, za wyjątkiem następujących sytuacji:

a) piece ceramiczne (kaflowe) wykorzystywane są jako urządzenia akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym;

b) piece ceramiczne (kaflowe) przedstawiają wysokie walory estetyczne lub objęte są ochroną zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, a usunięto połączenie pieców z przewodami kominowymi;

c) w budynku lub w lokalu mieszkalnym użytkowany jest kominek opalany drewnem.

2) oddanie budynku do użytku oraz nadanie numeru porządkowego budynkowi w przypadku inwestycji o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.

3. Warunkami niezbędnymi dla uzyskania dotacji celowej w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały są:

1) jednorazowe i kompleksowe usunięcie wyrobów zawierających azbest z danego budynku;

2) wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest przez przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych;

3) wywiązanie się przez posiadacza budynku, w którym wykorzystywane były wyroby zawierające azbest, z obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, a polegających na wykonaniu inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest oraz przekazanie stosownej informacji do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisła; obowiązek, o którym mowa powyżej uważa się za zrealizowany dla budynków objętych inwentaryzacją wykonaną w roku 2007 na zlecenie Burmistrza Miasta Wisła.

§ 5.

1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej w roku budżetowym i spełniające warunki wymienione w § 2 ust. 1 i § 4 uchwały, składają pisemne wnioski w terminie ogłaszanym każdorazowo przez Burmistrza Miasta Wisła, jednak nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowyz zastrzeżeniem ust 5.

2. W celu zapewnienia jawności postępowania Burmistrz Miasta Wisła zamieszcza informacje o naborze wniosków i terminach ich składania w formie zawiadomień na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła oraz na stronie internetowej www.wisła.pl, co najmniej na 30 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji;

2) oświadczenie, że posiadacz nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja nie zalega na rzecz Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat, bądź uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały - opinię kominiarską oraz dokumentację fotograficzną, potwierdzającą użytkowanie w budynku lub w lokalu mieszkalnym niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania.

4. Kompletne wnioski złożone do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, a nie zrealizowane w roku budżetowym, przechodzą na rok kolejny w kolejności ich złożenia z roku poprzedniego.

5. Kolejne nabory wniosków będą przeprowadzone po zrealizowaniu wszystkich wniosków złożonych w naborze poprzednim.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, działanie wiatru itp. w odniesieniu do zadań wymienionych w § 3 ust 2 dopuszcza się składanie wniosków o dofinansowania bez naboru oraz bez zachowania terminów określonych § 5 w ust 1-5. W takim przypadku o udzieleniu dotacji, jej wartości i trybie udzielenia, decyduje Burmistrz Miasta Wisła

§ 6.

1. Czynności poprzedzające przyznanie dotacji obejmują w szczególności:

1) sprawdzenie podmiotu ubiegającego się o dotację pod kątem zapisów § 2 uchwały;

2) analizę zgodności zakresu inwestycji z zapisami § 3 uchwały;

3) przygotowanie propozycji wysokości dotacji zgodnie z zapisami § 8 uchwały i przedłożenie jej Burmistrzowi Miasta Wisła.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle.

3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków, w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania, jednak nie później niż do dnia wskazanego w § 5 ust. 1 uchwały. Wnioski nie uzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Przed rozpatrzeniem wniosku o dotację celową wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie objętym wnioskiem oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 7.

1. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Miasta Wisła.

2. Dotacje przyznawane są zgodnie z kolejnością składania wniosków (decyduje data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miejskiego w Wiśle) z zastrzeżeniem § 5 ust 6, w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten cel środków finansowych

3. W przypadku, kiedy łączna kwota dotacji celowych wynikająca z ilości złożonych i kompletnych wniosków przekracza możliwości finansowe budżetu Gminy, Burmistrz Miasta Wisła podejmując decyzję o przyznaniu dotacji celowej, może kierować się następującymi kryteriami:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały - w pierwszej kolejności dotacje przyznaje się tym przedsięwzięciom, w wyniku których nastąpi likwidacja dotychczas użytkowanych pieców i kotłów opalanych paliwem stałym;

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały - w pierwszej kolejności dotacje przyznaje się przedsięwzięciom polegającym na wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały,

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały - w pierwszej kolejności dotacje przyznaje się tym przedsięwzięciom, w wyniku których usunięte zostaną większe ilości wyrobów zawierających azbest (określane w m2) i mających wyższy stopień pilności usunięcia.

4. Dotacje celowe do inwestycji w każdym z zakresów, o których mowa w § 3 uchwały są udzielane jednorazowo do danego budynku lub lokalu mieszkalnego.

§ 8.

1. Wysokość udzielonej dotacji celowej (z zastrzeżeniem ust. 2) wynosi 50% poniesionych przez wnioskodawcę kosztów realizacji inwestycji, przy czym dotacja nie może przekroczyć:

1) kwoty 3.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 1-2 uchwały;

2) kwoty 1.500,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 uchwały;

3) kwoty 5.000,00 zł w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 uchwały;

4) kwoty 500,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, obejmujących transport i unieszkodliwienie odpadów, przy czym dotacja nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 zł;

5) kwoty 1.000,00 zł za 1 tonę odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały, obejmujących demontaż wyrobów oraz ich transport i unieszkodliwianie, przy czym dotacja nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł.

2. [1]) W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały kwota dotacji wynosi 100 zł do 1 mb wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego (proporcjonalnie do jego długości), przy czym dotacja nie może przekroczyć kwoty 8.000,00 zł.

3. W przypadku wykonania inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 3 uchwały dla dwóch lub więcej nieruchomości (budynków mieszkalnych), wysokość dofinansowania ustala się zgodnie z ust. 1 pkt 3, odrębnie dla każdej nieruchomości (budynku mieszkalnego).

§ 9.

Przez koszt realizacji inwestycji, o którym mowa w § 8 uchwały rozumie się:

1) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały - koszt zakupu oraz montażu urządzeń grzewczych, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

a) robocizny własnej;

b) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia budynku lub lokalu mieszkalnego, podgrzewaczy wody, kominków, pieców kuchennych, itp.,

c) wykonania prac projektowych,

d) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi,

e) doprowadzenia sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej do granic nieruchomości i do budynku,

f) eksploatacji urządzeń grzewczych.

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 uchwały - koszt zakupu materiałów oraz koszt wykonania robót w związku z przeprowadzoną inwestycją (w tym np. pomiary geodezyjne), a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

a) robocizny własnej;

b) wykonania odcinka komunalnej sieci kanalizacyjnej przekazywanej odpłatnie Gminie Wisła lub przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu, na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

c) wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość z budynkiem mieszkalnym, położoną w granicach aglomeracji Wisła;

d) wykonania kanalizacji odprowadzającej wody opadowe;

e) wykonania prac projektowych,

f) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi,

g) eksploatacji urządzeń.

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały - koszt demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a dotacji celowej nie udziela się na dofinansowanie kosztów:

a) wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,

b) robocizny własnej;

c) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami odrębnymi,

d) usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, wykonanych przez przedsiębiorcę, który nie posiada uprawnień do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, wymaganych przepisami odrębnymi.

§ 10.

1. Udzielenie dotacji następuje w formie refundacji poniesionych kosztów, po podjęciu uchwały budżetowej, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Wisła a podmiotem dotowanym.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) określenie stron umowy wraz z podaniem danych podmiotu dotowanego, nr NIP oraz nr rachunku bankowego,

2) szczegółowy opis inwestycji, w tym cel na jaki została przyznana dotacja, termin i miejsce jej wykonania,

3) wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania,

4) sposób i terminy przekazania dotacji,

5) termin i sposób rozliczenia poniesionych kosztów,

6) tryb kontroli wykonywania zadania,

3. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

4. Po podjęciu uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła zamieszcza się na okres co najmniej 10 dni informację o dokonanym wyborze wniosków ze wskazaniem dotowanych podmiotów, charakteru zadań i wysokości przyznanych dotacji.

§ 11.

1. Po zakończeniu inwestycji, dotowany podmiot przedkłada rozliczenie poniesionych kosztów w formie sprawozdania merytorycznego i rzeczowo-finansowego z realizacji całej inwestycji z wyszczególnieniem źródeł jej finansowania.

2. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 powinno obejmować:

1) opis realizacji zadania,

2) przedstawienie efektów uzyskanych z realizacji inwestycji.

3. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dotowany podmiot dołącza kserokopie rachunków i faktur oraz następujące dokumenty:

1) oświadczenie, że wszelkie prace związane z realizacją inwestycji zostały wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, a dotowany podmiot uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

2) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 uchwały - oświadczenie lub protokół odbioru i uruchomienia zainstalowanego urządzenia grzewczego, wystawiony przez wykonawcę prac (instalatora);

3) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały oraz w przypadku inwestycji o której mowa w § 3 ust. 1 zrealizowanej dla nowo powstającego budynku - dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku oraz dokument potwierdzający nadanie numeru porządkowego budynkowi;

4) [2]) W przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały - protokół odbioru robót i dopuszczenia wykonanego przyłącza kanalizacyjnego do eksploatacji, podpisany przez przedstawiciela Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., wraz z umową na odprowadzanie nieczystości ciekłych do komunalnej sieci kanalizacyjnej, zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru budowy przyłącza kanalizacyjnego, uzyskanie pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności wybudowania sieci) bądź uzgodnienie projektu przyłącza przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

5) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 uchwały:

a) zgłoszenia lub pozwolenia wymagane przepisami odrębnymi;

b) protokół przekazania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania, sporządzony przez osobę uprawnioną oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

6) w przypadku inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały:

a) oświadczenie, że inwestycja została wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych, a dotowany podmiot uzyskał wszelkie wymagane zezwolenia i dokonał wymaganych uzgodnień z właściwymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

b) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem wymagań przepisów odrębnych, wraz z informacją o łącznej masie wyrobów zawierających azbest usuniętych i poddanych unieszkodliwieniu;

c) kartę przekazania odpadów podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

4. Dotowany podmiot wraz ze sprawozdaniem i rozliczeniem rzeczowo-finansowym, przedkłada do wglądu oryginały dokumentów wyszczególnionych w ust. 3 pkt. 2-6.

5. Kserokopie przedkładanych dokumentów winny być opatrzone adnotacją "Stwierdzam zgodność z oryginałem" i podpisem dotowanego podmiotu.

6. [3]) Rozliczenie poniesionych kosztów nastąpi nie później niż 15 dni po ustalonym terminie realizacji inwestycji, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego z zastrzeżeniem ust. 6a.

6a. [4]) W przypadku dofinansowania inwestycji polegającej na wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego, do którego konieczne jest wybudowanie fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku gdy realizacja budowy przyłącza wraz z siecią nie zostanie zrealizowana w danym roku budżetowym dopuszcza się możliwość podpisania kolejnej umowy na to samo zadanie w następnym roku budżetowym oraz rozliczenia poniesionych wszystkich poniesionych kosztów od dnia podpisania pierwotnej umowy do dnia 30 czerwca roku następującego po roku w którym została zawarta pierwotna umowa pomiędzy Gminą Wisła, a podmiotem dotowanym.

7. Dotowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle kontroli nieruchomości (budynku, lokalu mieszkalnego) w zakresie obejmującym dotowaną inwestycję oraz okazać, na żądanie pisemne lub ustne podczas kontroli, dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

8. W razie wątpliwości co do prawdziwości wysokości poniesionych przez dotowany podmiot kosztów, wynikających z rozliczenia rzeczowo-finansowego, Burmistrz Miasta Wisła może ograniczyć kwotę dotacji celowej odnosząc się do średnich stawek rynkowych.

9. Wypłata należnej dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia pozytywnego zatwierdzenia rozliczenia poniesionych kosztów.

10. Do rozliczenia inwestycji akceptowane będą wyłącznie rachunki i faktury wystawione z datą późniejszą niż data zawarcia umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały

§ 12.

1. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotowany podmiot zobowiązany jest do zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności. Zwrotowi do budżetu Gminy podlega ta część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu miasta, o których mowa w ust. 1 nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2) następnego po upływie terminu określonego w ust. 1 w odniesieniu do dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

§ 13.

1. Dotowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Gminy Wisła przeprowadzenie kontroli nieruchomości, na której wykonano dotowaną inwestycję przez okres 10 lat od daty rozliczenia umowy.

2. Dotowany podmiot jest zobowiązany do zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia jej przekazania z budżetu Gminy w przypadku:

1) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1;

2) stwierdzenia w wyniku kontroli likwidacji dotowanych urządzeń grzewczych lub zainstalowania urządzeń grzewczych na paliwo stałe (z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały);

3) stwierdzenia w wyniku kontroli braku eksploatacji lub eksploatacji przepompowni ścieków lub przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta.

4) stwierdzenia w wyniku kontroli odprowadzania wszystkich bądź części ścieków bytowych powstających w nieruchomości poza wykonanym przyłączem kanalizacyjnym.

5) stwierdzenia w wyniku kontroli odłączenia bądź likwidacji przyłącza kanalizacyjnego.

§ 14.

Posiadacze nieruchomości położonych poza aglomeracją Wisła, którzy otrzymali dotację celową do dofinansowania kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków, nie mają prawa do otrzymania dofinansowania inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały dla tej samej nieruchomości (budynku) w przypadku zakończenia eksploatacji dofinansowanej oczyszczalni.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XLII/657/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 30 października 2014 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/104/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 5719)

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) Dodany przez § 1 ust. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe