| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2015 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/197/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 30.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu


Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XXVII/197/2013 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik w następujący sposób:

1) w § 4 ust. 3 po pkt 13 dodaje się pkt 14) w następującym brzmieniu: "popiół.";

2) w § 8 po pkt 4 dodaje się pkt 5) w następującym brzmieniu: "Czarne worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l.";

3) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu: "Dla potrzeb selektywnego zbierania popiołu należy stosować pojemniki na odpady zgodnie z § 8 pkt 1 - 3.";

4) w § 14 po ust. 2 dodaje się ust. 3. o następującym brzmieniu: "Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 14 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą conajmniej jeden raz w miesiącu w okresie zimowym t.j. od października do maja włącznie.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »