Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2/III/2015 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2015?rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 z późn. zm), po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2015 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Rada Gminy w Boronowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu  gminy w wysokości: 11 468 256,00 z tego:

- bieżące w wysokości 11 418 256,00

- majątkowe w wysokości 50 000,00,  zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a

§ 2. Wydatki budżetu  gminy w wysokości: 11 568 256,00 z tego:

- bieżące w wysokości 9 740 256,00

- majątkowe w wysokości 1 828 000,00,  zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 31 000,00

2. celową w wysokości 28 300,00 z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 28 300,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100 000,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń  pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 368 416,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 268 416,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2015 oraz wysokość środków na poszczególne zadania  na łączną kwotę 1 828 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 500 000,00

§ 8. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej -Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie:

- dochody : 22 000,00

- wydatki: 22 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 58 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 500,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 na realizację zadań przez placówkę  wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 236 000,00 i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 236 000,00.

§ 11. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości: 9 000,00.

§ 12. Ustala się kwoty  dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 13. Ustala się plan wydatków w wysokości 42 777,72 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr  7.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek  do wysokości  poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot  wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Boronów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem  pojęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Brol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody 2015


Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik1%20a.pdf

Dochody 2015


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki 2015


Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.
Zalacznik2%20a.pdf

Wydatki 2015


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

368 416,00

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

368 416,00

Rozchody ogółem:

268 416,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

54 216,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

214 200,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2015 roku

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2015 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2015 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

1 828 000,00

1.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

28 000,00

2015/2015

Projekt

2.

600

60016

Przebudowa ul. Dworcowej w Boronowie

Budżet gminy

932 000,00

2015/2015

Prace budowlane

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

600 000,00

2009/2016

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Wykup

5.

900

90015

Budowa oświetlenia ul Sportowa w Boronowie

Budżet gminy

5 000,00

2015/2015

Projekt

6.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji w rejonie ul. Poprzecznej w Boronowie

Budżet gminy

28 000,00

2015/2015

Projekt

7.

010

01010

Budowa oczyszczalni ścieków w Boronowie

Budżet gminy

100 000,00

2015/2015

Budowa

8.

600

60016

Odwodnienie ul. Różanej i Wiosennej w Hucisku

Budżet gminy

27 000,00

2015/2015

Projekt

9.

800

80101

Monitoring Szkoły Podstawowej w Boronowie

Budżet gminy

10 000,00

2015/2015

Wykonanie

10.

600

60016

Budowa wraz z odwodnieniem ul. Adamka

Budżet gminy

25 000,00

2015/2015

Projekt

11.

010

01010

Rozbudowa kanalizacji ul. Wolności

Budżet gminy

30 000,00

2015/2015

Projekt

12.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych w miejscowości Boronów

Budżet gminy

6 000,00

2015/2015

Projekt zamienny

13.

801

80101

Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej

Budżet gminy

7 000,00

2015/2015

Zakup


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2015 ROK JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ- ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1.

Ogółem

22 000,00

22 000,00

2.

80101

22 000,00

22 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

350 000,00

-

2.

Gmina Lubliniec

6 100,00

-

-

Razem

6 100,00

350 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania/podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego

97 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

10 000,00

-

-

3.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

30 000,00

-

-

4.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

2 500,00

-

-

5.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

6.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia

4 000,00

-

-

7.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

-

595 000,00

-

Razem

146 500,00

595 000,00

-

Ogółem

152 600,00

945 000,00

-


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 2/III/2015
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 21 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

OGÓŁEM

42 777,72

926

926

92695

92695

Sołectwo Grojec

Wykonanie impregnacji stołów, ławek, altany na placu rekreacyjno – sportowym w Grojcu
Wykonanie nawierzchni brukowej na boisku do koszykówki na placu rekreacyjno- sportowym w Grojcu
RAZEM

1 800,00

8 950,59

10 750,59

926

92695

Sołectwo Zumpy

Doposażenie placu zabaw

10 750,59

926

92695

Sołectwo Dębowa Góra

Wyposażenie placu zabaw

10 140,85

926


92695

Sołectwo  Hucisko

Doposażenie placu zabaw

11 135,69

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe