Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.021.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 592 475,77 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 592 475,77 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" /Internet w każdym domu/

+ 1 008,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" /Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Radlinie/

+ 7 907,25 zł

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" /Szlakiem Emmy i Marcela - industrialne atrakcje Radlina/

+ 6 865,52 zł

- zwiększenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

+ 576 695,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w nazwach zadań :

Wydatki majątkowe w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne":

- "Mariacka 107 zabezpieczenia" na "Poszerzenie chodnika przy ul. Mariackiej"

- "Przebudowa ul. Przyjaźni" na "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Przyjaźni w Radlinie"

- "Sokolska 32 nawierzchnia i odwodnienie" na "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Sokolska (boczna) w Radlinie"

- "Wykonanie chodnika pomiędzy ul. Młyńską a Sokolską boczną" na "Budowa chodnika pomiędzy ul. Młyńską a Sokolską (boczną) w Radlinie"

Wydatki majątkowe w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód":

- "Modernizacja kanalizacji deszczowej Mielęckiego - Rybnicka" na "Kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Mielęckiego do wylotu pod wiaduktem przy ul. Rybnickiej w Radlinie"

Wydatki bieżące w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne":

- " ul. Wierzbowa (boczna) 30 m" na "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Wierzbowa (boczna) w Radlinie"

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 908 743,49 zł

w tym:

wydatki bieżące

zwiększenie o kwotę + 193 743,49 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami"

+ 76 695,00 zł

- zmniejszenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" /Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Radlinie/

- 1 122,89 zł

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75095 "Pozostała działalność"

+ 37 211,38 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

- 20 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

- 11 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność"

- 960,00 zł

- zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" /Nowe Horyzonty - Aktywna integracja społeczności Radlina/

+ 960,00 zł

- zwiększenie w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność"

+ 31 500,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

+ 60 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

+ 26 460,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność"

- 5 500,00 zł


wydatki majątkowe

zwiększenie o kwotę + 715 000,00 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" /ul. Odległa/

+ 60 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" /Wykonanie dojścia do terenów rekreacyjnych ul. Wypandów od strony Sienkiewicza - Cmentarna/

- 20 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70095 "Pozostała działalność" /Adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i socjalne - Mariacka 93/

+ 5 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71095 "Pozostała działalność" /Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów/

+ 20 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" /Termomodernizacja budynku (łącznik ZGK garaże)/

+ 200 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" /Modernizacja SP4 - termomodernizacja/

+ 280 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85232 "Centra integracji społecznej" /Adaptacja pomieszczeń pawilonu Odległa na Centrum Usług Społecznych/

+ 135 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" /Adaptacja budynku Pocztowa 4 na świetlicę środowiskową/

+ 35 000,00 zł

§ 4. Uchwała budżetowa w § 5.2 otrzymuje brzmienie

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 350 000,00 zł".

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015. Ujednolicony załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu miasta Radlin na rok 2015 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Dochodach z opłat i kar oraz wydatkach nimi finansowanych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2015. Ujednolicony załącznik nr 8 do uchwały w sprawie budżetu miasta Radlin na rok 2015 stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie


mgr Gabriela Chromik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr S.0007.021.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr S.0007.021.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr S.0007.021.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr S.0007.021.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr S.0007.021.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe