Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 94/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012 - 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r. poz. 150), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.),

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala

§ 1. W uchwale Nr 457/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2012-2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 do uchwały w rozdziale 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2012-2017 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne w podpunkcie 1.3 Planowane zmiany w zasobie mieszkaniowym gminy w latach 2012-2017 zmienia się nazwę tabeli 8 na: "Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2012-2014" i skreśla się kolumnę: 6 (2015), 7 (2016) i 8 (2017) w tej tabeli oraz dodaje się poniższą tabelę 8a:

Tabela 8a Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2015-2017

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2014

prognoza 31.12.2015

prognoza 31.12.2016

prognoza 31.12.2017

Budynki w tym:

665

663

661

659

- budynki gminy

302

299

299

299

- budynki prywatne

57

53

49

45

- Wspólnoty Mieszkaniowe

306

311

313

315

Lokale mieszkalne, wg własności budynku, w tym:

10 147

9 679

9 242

9 005

- budynki gminy

3 128

3 097

3 097

3 097

- budynki prywatne

529

492

455

418

- Wspólnoty Mieszkaniowe

6 490

6 090

5 690

5 490

Lokale mieszkalne, wg przeznaczenia, w tym:

10 147

9 679

9 242

9 005

- lokale socjalne

603

633

653

673

- pomieszczenia tymczasowe

25

30

35

40

- lokale komunalne

9 519

9 016

8 554

8 292

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, w tym:

443 345,83

422 889,28

403 790,38

393 429,94

- budynki gminy

139 624,22

135 311,89

135 311,89

135 311,89

- budynki prywatne

25 763,26

21 491,25

19 869,27

18 247,29

- Wspólnoty Mieszkaniowe

277 958,35

266 086,14

248 609,22

239 870,76

";

2) w załączniku Nr 1 do uchwały w rozdziale 3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach po zdaniu piątym - Wyłącza się ze sprzedaży na rzecz najemców:

a) skreśla się tiret 2 o brzmieniu:

- "lokale mieszkalne w budynkach przeznaczonych, w oparciu o decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub ekspertyzę techniczną, do wyburzenia bądź wyłączonych z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny";

b) skreśla się tiret 3 o brzmieniu:

- "lokale mieszkalne położone w budynkach nowych, wznoszonych począwszy od roku 2010";

c) skreśla się tiret 5 o brzmieniu:

- "lokale mieszkalne wchodzące w skład nieruchomości, w których mogą powstać wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 19 ustawy o własności lokali, a jeszcze takie nie powstały, z wyjątkiem nieruchomości gdzie liczba wnioskodawców wnoszących o sprzedaż lokali na ich rzecz jest równa liczbie lokali mieszkalnych w danej nieruchomości";

d) skreśla się tiret 6 o brzmieniu:

- "lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność gminy po termomodernizacji lub uciepłownieniu."

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe