Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/62/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim oraz przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Regulamin jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje w granicach administracyjnych Miasta.

§ 2.

Tracą moc uchwały:

1) Nr XXV/248/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,

2) Nr XXXVII/333/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/248/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VI/62/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego lub podmiot posiadający zezwolenie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) gnieździe - rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości, w zabudowie budynkami wielolokalowymi i ścisłego centrum miasta, miejsce ustawienia pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,

4) ścisłym centrum miasta - rozumie się przez to obszar obejmujący ulice: Rynek, Apteczna, Wincentego Styczyńskiego, Władysława Opolskiego, Średnia, Świętego Jana, Księżnej Konstancji (do skrzyżowania z ul. Wałową), Powstańców Śląskich, Kościelna, Minorytów, Krótka, Zamkowa, Zgoda, Targowa (od ul. Rynek do ul. Juliusza Słowackiego), Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Józefa Michalskiego), Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Gladbeck, Juliusza Słowackiego, Wałowa, Sądowa, Plac Wojciecha Korfantego, Plac Świętego Krzyża, wraz z posesjami położonymi przy tych ulicach.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Na terenie nieruchomości ustala się selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w następującym zakresie:

a) papier,

b) szkło,

c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

d) zielone,

e) biodegradowalne,

f) budowlane i rozbiórkowe,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony.

2. Poszczególne rodzaje odpadów wymienionych w ust. 1 należy zbierać:

1) w zabudowie jednorodzinnej, lit. a - d w systemie workowym,

2) w zabudowie budynkami wielolokalowymi, lit. a - c w pojemnikach,

3) w zabudowie ścisłego centrum miasta:

- jednorodzinnej - lit. a - d w systemie workowym,

- budynkami wielolokalowymi - lit. a - c w pojemnikach.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości lub posypania ich piaskiem bądź innym stosownym środkiem likwidującym śliskość, dopuszczonym obowiązującymi normami.

2. W ścisłym centrum miasta obowiązek wynikający z ust. 1 należy wykonać w danym dniu do godziny 700.

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń wymienionych w ust. 1 polega na usunięciu ich w miejsca umożliwiające ich zebranie przez służby utrzymujące drogę.

§ 5.

Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie wyłącznie osobowych pojazdów samochodowych, tylko w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że nie jest uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 6.

Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Minimalna odległość miejsca wykonywanych napraw od granicy nieruchomości sąsiednich powinna wynosić 4 mb.

Wykonywanie napraw mechanicznych, blacharskich i lakierniczych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych w pojazdach dopuszcza się wyłącznie w warsztatach rozumianych jako stacje obsługi lub remontowe środków transportu.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7.

1. Na nieruchomościach ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka z tworzywa sztucznego na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie - 110 litrów, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków z tworzywa sztucznego i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy:

1) worki na odpady o pojemności 80 litrów - stosowane wyłącznie do selektywnej zbiórki szkła,

2) pojemniki i worki na odpady o pojemności 110 l,

3) pojemniki i worki na odpady o pojemności 120 l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

6) pojemniki typu "dzwon" - w zabudowie budynkami wielolokalowymi i w miejscach użyteczności publicznej,

7) pojemniki na odpady (KP4, KP5, KP7, KP10) o pojemności od 4 do 10 m3 - podstawiane wyłącznie przez przedsiębiorcę na czas wykonywania usług zlecanych przez właścicieli nieruchomości,

8) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.

3. W zabudowie ścisłego centrum miasta dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w bezbarwnych, przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego, tak by była możliwość identyfikacji ich zawartości, o pojemności 120 l.

4. Wszystkie pojemniki i worki z tworzywa sztucznego na odpady komunalne, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt 7 i 8 należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości z której pochodzą.

5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.

§ 8.

1. Pojemniki i/lub worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 2, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło ,

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone albo biodegradowalne.

2. W zabudowie budynkami wielolokalowymi i zabudowie budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być ustawiane w gniazdach. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się z trzech rodzajów pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

3. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być znormalizowane, szczelne, wyposażone w kółka transportowe i posiadać zamykane klapą otwory wsypowe.

§ 9.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 13 i § 14.

2. W celu określenia ilości pojemników na nieruchomości niezamieszkałej ustala się minimalną ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych:

a) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem lit. c - h; 40 l miesięcznie na każdego pracownika,

b) dla obiektów handlowych - 40 l miesięcznie na każdego pracownika,

c) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, studenta, słuchacza i pracownika,

d) dla lokali gastronomicznych - 40 l na 1 miejsce konsumpcyjne,

e) dla szpitali, hoteli, internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej oraz innych placówek, zakładów, jednostek przeznaczonych do całodobowego pobytu osób, w rozumieniu przepisów odrębnych - 80 l miesięcznie na każde łóżko,

f) dla ogródków działkowych - 20 l miesięcznie na każdy ogródek działkowy w okresie od marca do października,

g) dla cmentarzy - 10 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni, na której znajdują się groby, katakumby, kolumbaria,

h) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy, wiece, zgromadzenia publiczne, z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.611) - 1 l na osobę uczestniczącą w imprezie, wiecu, zgromadzeniu publicznym.

§ 10.

Na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność handlowa należy dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1 pojemnik na odpady.

§ 11.

1. Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w miejscach i w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak w ścisłym centrum miasta nie może przekraczać 250 m. Na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych oraz miejsca ich gromadzenia, w tym gniazda, należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 13.

Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta - 3 razy w tygodniu,

3) z zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta - 1 raz na dwa tygodnie, z tym, że w przypadku gromadzenia odpadów w gniazdach, odpady odbierane będą 2 razy w tygodniu,

4) z obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych - co najmniej 4 razy w miesiącu,

5) z ogródków działkowych - 1 raz w miesiącu w okresie od marca do października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

6) z koszy ulicznych - w ścisłym centrum miasta co drugi dzień, na pozostałym obszarze co najmniej 1 raz w tygodniu,

7) z cmentarzy - co najmniej 1 raz w miesiącu,

8) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 14.

Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1. § 3 ust. 1 lit. a - c:

1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością, w zależności od zapełnienia worka,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta:

- 1 raz na 2 tygodnie - szkło,

- 1 raz w tygodniu - papier, meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1,

- 2 razy w tygodniu - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

3) z obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych oraz pozostałych nieruchomości - co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) z ogródków działkowych - 1 raz w miesiącu w okresie od marca do października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

5) z cmentarzy - co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. § 3 ust. 1 lit. d:

1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta - nie mniej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie odbiór wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

2) z zabudowy wielolokalowej i zabudowy wielolokalowej w ścisłym centrum miasta, odbiór wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

3) z pozostałych nieruchomości nie mniej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 15.

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta, odbierane będą przez przedsiębiorcę 2 razy w roku z tym, że w zabudowie ścisłego centrum miasta gdzie gromadzenie odpadów odbywa się w gniazdach, odpady odbierane będą 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

2. Zużyte opony należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W ramach opłaty uiszczanej do gminy, właścicielowi nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta lub lokalu mieszkalnego w zabudowie budynkami wielolokalowymi i w zabudowie budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta przysługuje możliwość oddania do 8 szt. opon/rok/nieruchomość lub lokal.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W ramach opłaty uiszczanej do gminy, właścicielowi nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta lub lokalu mieszkalnego w zabudowie budynkami wielolokalowymi i w zabudowie budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta przysługuje możliwość oddania tych odpadów w ilości do 200 kg/rok/nieruchomość lub lokal.

4. Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

5. Zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się w obiektach dopuszczonych przez przepisy odrębne lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

6. Zużyte akumulatory należy dostarczyć do punktu ich sprzedaży lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

7. Odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności kompostowane na nieruchomości we własnym zakresie.

Ustala się limity ilości odbieranych odpadów zielonych:

a) dla zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta, na 1 rok kalendarzowy, odbiór wyłącznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpadów zielonych wytworzonych na terenach powierzchni zielonych związanych z zabudową, wg normatywu: 0,0003 Mg odpadów zielonych z 1m2 powierzchni,

b) dla zabudowy jednorodzinnej i jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta nie więcej niż 4 worki/m-c/nieruchomość odbierane sprzed posesji, kolejne 2 worki/m-c/ nieruchomość dostarczane indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Selektywnie zbierane odpady biodegradowalne inne niż odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

9. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy pozbywać się w sposób określony w przepisach odrębnych lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

10. Poza terminami odbioru segregowanych odpadów komunalnych określonymi w harmonogramie, właściciel nieruchomości może dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

11. W przypadku braku odbioru odpadów segregowanych z nieruchomości, z przyczyn zależnych od właściciela, odbiór nastąpi w kolejnym terminie określonym harmonogramem. Odpady można również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 16.

1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy nieruchomości zamieszkałych.

§ 17.

Poddawanie padłych zwierząt domowych i gospodarskich utylizacji w zakładzie specjalizującym się w tym zakresie, należy do obowiązków właściciela lub posiadacza zwierzęcia.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

§ 19.

1. Psy należy wyprowadzać na smyczy.

2. Zwalnianie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, nie zagospodarowanych i poza miejscami wymienionymi w § 18, dozwolone jest tylko gdy pies ma nałożony kaganiec.

3. Zwierzęta domowe mogą być wprowadzane jedynie do obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schroniska, lecznice, wystawy itp. Nie dotyczy to psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników.

5. Nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej i zabudowie jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy wejściu w tabliczkę ostrzegawczą.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20.

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczanie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich, jak hałas czy odory,

3) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 21.

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na nieruchomości w promieniu większym niż 50 m od elewacji zabudowy budynkami wielolokalowymi, urzędów, organów administracji, szkół i przedszkoli, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów użyteczności publicznej.

§ 22.

Dopuszcza się prowadzenie hodowli lub chowu zwierząt gospodarskich na terenach posesji prywatnych o powierzchni większej niż 800 m2.

Na nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 800 m2 dopuszcza się hodowlę lub chów wyżej wymienionych zwierząt przy braku sprzeciwu najbliższych sąsiadów, to jest osób władających, na podstawie tytułu prawnego, posesjami graniczącymi z posesją, na której obowiązuje ograniczenie.

§ 23.

Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 24.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar miasta. Deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień i jesiennym - wrzesień/październik, dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji na terenie miasta, w terminach wymienionych w ust. 1 oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ustala w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe