Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/143/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowic w Katowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r. poz.987), art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W statucie Muzeum Historii Katowic w Katowicach będącym załącznikiem do uchwały nr XXXV/792/13 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania statut Muzeum Historii Katowic w Katowicach (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 9 kwietnia 2013 roku poz.3278), § 12 statutu otrzymuje brzmienie:

Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, z której dochód będzie przeznaczony na działalność statutową.

2. Działalność , o której mowa w ust.1, może być prowadzona w zakresie:

a) usług handlowych, w tym sprzedaży wydawnictw, pamiątek i innych materiałów promocyjnych;

b) wynajmu pomieszczeń oraz sprzętu;

c) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

d) usług gastronomicznych;

e) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;

f) usług organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, koncertów, wystaw, spektakli, projekcji, warsztatów i innych podobnych form działalności kulturalnej;

g) usług konserwatorskich;

h) usług wystawienniczych oraz udostępniania zbiorów do reprodukowania, kopiowania, fotografowania i filmowania;

i) wykonywania ekspertyz;

j) wykonywania usług reprograficznych, fotograficznych i filmowych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe