Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/055/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zmiany budżetu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 91 ust. 1, art. 235 ust. 1 - 3, art. 236 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego nr IV/017/2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 2.434.849,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.159.369,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć rozchody budżetu powiatu o kwotę 275.480 zł w tym: spłaty zaciągniętych kredytów o kwotę 275.480 zł.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 82.898.528,99

wydatki: 80.857.620,83

przychody: 415.967,15

rozchody: 2.456.875,31

§ 3. 1. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 3 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.040.908,16 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 pkt 4 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.456.875,31 zł z następujących tytułów:

a) spłaty kredytów w kwocie 1.858.555,32 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 598.319,99 zł

3. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 96.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 577.992 zł w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 168.000 zł

b) na cele oświatowe w wysokości 157.200 zł

c) na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 252.792 zł

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały nr IV/017/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 29.01.2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2015:

1) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 3 "Przychody i rozchody" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 5 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 10 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 11 "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 4 "Wykaz zadań inwestycyjnych" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Adam Lewandowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/055/2015
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe