Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.049.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie


mgr Gabriela Chromik


Załącznik do Uchwały Nr S.0007.049.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK będącego własnością Miasta Radlin.

§ 2. Odpady dostarczone do PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miasta Radlin deklaracją.

§ 3. Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest spełnienie następujących warunków:

1) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Radlin, dla których została

złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) ilość i rodzaj dostarczanych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane;

4) zastosowanie się do pozostałych zapisów Regulaminu.

§ 4. PSZOK jest czynny w środy oraz w soboty, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny otwarcia zostaną podane do publicznej wiadomości.

§ 5. 1. Odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazywać w oryginalnych opakowaniach pozwalających na ich identyfikację.

2. Odpady płynne powinny się znajdować w oryginalnych, szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach co pozwoli na identyfikację odpadu.

§ 6. PSZOK nie przyjmuje:

1) azbestu,

2) papy,

3) zespołów okiennych,

4) opon z samochodów ciężarowych i koparek,

5) części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),

6) odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

7) odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

8) odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach (cieknących),

9) odpadów zmieszanych,

10) żużli i popiołów z palenisk domowych.

§ 7. Odpady mogą być dostarczane do PSZOK, z zastrzeżeniem § 3 przez:

1) właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców, którzy złożyli do Urzędu Miasta Radlin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub mieszkańców tych nieruchomości,

2) zarządcę wspólnoty lub zarządcę spółdzielni mieszkaniowej, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, którzy dla nieruchomości zamieszkałej złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub mieszkańców tych nieruchomości,

3) osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie transportu odpadów do PSZOK w imieniu osób wymienionych powyżej, jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć Przedstawicielowi Miasta obsługującemu PSZOK, zwanemu dalej Przedstawiciel Miasta pisemne upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

§ 8. Przedstawiciel Miasta dokonuje weryfikacji dostarczonych do PSZOK odpadów pod względem zawartości oraz zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

§ 9. Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami Przedstawiciela Miasta.

§ 10. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady, który jest weryfikowany z bazą danych prowadzoną przez Urząd Miasta Radlin, ponadto prowadzona jest ewidencja ilości i rodzaju przyjmowanych odpadów

§ 11. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest okazać dowód tożsamości, potwierdzający imię i nazwisko oraz adres.

§ 12. Osoby fizyczne dostarczając odpady do PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania osób przywożących odpady do PSZOK oraz pochodzenia dostarczonych odpadów. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia odpadów do PSZOK.

§ 13. Przedstawiciel Miasta ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa, treścią niniejszego Regulaminu oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

§ 14. Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania

Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany:

IMIĘ,NAZWISKO

Zamieszkały:

ULICA , NR DOMU/LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY

UPOWAŻNIAM

IMIĘ,NAZWISKO/PEŁNA NAZWA

Zamieszkały:

ULICA , NR DOMU/LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY

do oddania w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odpadów wytworzonych na nieruchomości zlokalizowanej w Radlinie przy ul. ..........................................................................................

Zapoznałem się z Regulaminem PSZOK, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin oraz uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczone odpady nie pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla wskazanej nieruchomości została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

.....................................................

podpis

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe