Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/69/15 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 22 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości uiszcza się bez wezwania, raz na kwartał (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe), w terminach:

1) za I kwartał z dołu do 31 marca danego roku

2) za II kwartał z dołu do 30 czerwca danego roku

3) za III kwartał z dołu do 30 września danego roku

4) za IV kwartał z góry do 15 grudnia danego roku

§ 2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesięcznych ratach, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w § 1.

§ 3. Opłatę uiszcza się przelewem lub wpłaca gotówką na rachunek bankowy Gminy Gorzyce.

§ 4. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/225/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Małek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe