Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Będzińskiego

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego miasto Siewierz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 520) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego w zakresie ogłoszonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego miasto Siewierz, po wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron w dniach od 31.10.2014 r. do 21.11.2014 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. W związku z ustaleniem zawartym w §1 oraz na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych.

§ 3. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Będziński rozstrzyga w drodze decyzji.

§ 4. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w §2 niniejszego ogłoszenia, zostaną przyjęte do rozpatrzenia jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Będzińskiego.

Starosta Będziński


Arkadiusz Watoła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe