Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 44 ust. 1, 2 i 3a, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), po uzgodnieniu projektu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku dąb szypułkowy Quercus robur, o obwodzie pnia 396 cm, rosnące w miejscowości Czechowice-Dziedzice, na działce nr 180/8, obręb Dziedzice.

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową; odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Wykonanie uchwały oraz nadzór nad pomnikiem przyrody powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe