Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211,212,235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Mierzęcice
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok w sposób określony w Tabeli Nr 1 załączonej do Uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 27.101.386,86 zł, w tym:

- dochody bieżące: 19.585.146,64zł

- dochody majątkowe: 7.516.240,22 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok w sposób określony w Tabeli Nr 2 załączonej do Uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 31.945.638,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 19.215.351,53 zł

- wydatki majątkowe: 12.730.286,68 zł

§ 3. Dokonać zmiany Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, w następujący sposób:

§3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.844.251,35 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:

- kredyty, w wysokości 1.070.101,41 zł

- pożyczki, w wysokości 3.360.517,69 zł

- wolne środki, w wysokości 413.632,25 zł

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 4.880.943,35 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie 36.692,00 zł na 2015 rok, jak w Tabeli Nr 3 załączonej do uchwały"

§ 4. Dokonać zmiany treści Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Kyrcz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/88/2015
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 2015

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe