Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/189/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, znajdujących się na terenie Bytomia, w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 12 § 4 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. tworzy się odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, znajdujących się na terenie Bytomia.

2. Ustala się następujące numery i granice obwodów, o których mowa w ust. 1 oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

70

Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju"
ul. Matki Ewy 1

Dom Pomocy Społecznej
Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju"
ul. Matki Ewy 1

71

Miejski Ośrodek Opiekuńczy
Plac Szpitalny 1

Miejski Ośrodek Opiekuńczy
Plac Szpitalny 1

72

Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity"
ul. Strzelców Bytomskich 450

Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity"
ul. Strzelców Bytomskich 450

73

Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego w Bytomiu
ul. Krakowska 30

Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego w Bytomiu
ul. Krakowska 30

74

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7

75

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7
(budynek Aleja Legionów 49)

Szpital Specjalistyczny Nr 1
ul. Żeromskiego 7
(budynek Aleja Legionów 49)

76

Szpital Specjalistyczny Nr 2
ul. Stefana Batorego 15

Szpital Specjalistyczny Nr 2
ul. Stefana Batorego 15

77

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4
Aleja Legionów 10

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4
Aleja Legionów 10

78

Areszt Śledczy
ul. Wrocławska 4

Areszt Śledczy
ul. Wrocławska 4

79

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Dworcowa 7

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
ul. Dworcowa 7

80

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J
ul. Piekarska 59

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N.S.J.
ul. Piekarska 59

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w "Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego" oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/189/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/189/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu RP przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na obszarze gminy. Obwody odrębne tworzy rada gminy na wniosek wójta w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym, jeśli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Przedstawiany projekt uchwały tworzy odrębne obwody głosowania w areszcie śledczym, szpitalach i domach pomocy społecznej, znajdujących się na terenie Bytomia, w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz ustala ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe