Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII.167.2015 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 26 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., Poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zmianie przeznaczenia w planie wydatków kwoty - 6 194,00 zł oraz zmianie przeznaczenia i przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 22 070,00 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

1 000,00

1 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne.

1 000,00

1 000,00

Wydatki bieżące:

1 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 000,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

1 000,00

Wydatki majątkowe:

1 000,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

1 000,00

801

Oświata i wychowanie.

4 070,00

4 070,00

80101

Szkoły podstawowe.

4 070,00

Wydatki bieżące:

4 070,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

4 070,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

4 070,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

4 070,00

Wydatki bieżące:

4 070,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

4 070,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

4 070,00

851

Ochrona zdrowia.

5 194,00

5 194,00

85153

Zwalczanie narkomanii.

987,00

987,00

Wydatki bieżące:

987,00

987,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

987,00

987,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

987,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

987,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

4 207,00

4 207,00

Wydatki bieżące:

4 207,00

4 207,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

4 207,00

4 207,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

4 207,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

4 207,00

852

Pomoc społeczna.

18 000,00

18 000,00

85206

Wspieranie rodziny.

18 000,00

Wydatki bieżące:

18 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

18 000,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

18 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe.

11 280,00

Wydatki bieżące:

11 280,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

11 280,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej.

6 406,00

Wydatki bieżące:

6 406,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

6 406,00

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

6 406,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

314,00

Wydatki bieżące:

314,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

314,00

Łącznie:

28 264,00

28 264,00

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na przeniesieniu w planie wydatków kwoty - 3 744,00 zł między działami i rozdziałami, wg następującego zestawienia:

Tabela nr 2 - Wydatki budżetowe na rok 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie.

3 744,00

80101

Szkoły podstawowe.

3 744,00

Wydatki bieżące:

3 744,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

3 744,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

3 744,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza.

3 744,00

85401

Świetlice szkolne.

3 744,00

Wydatki bieżące:

3 744,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

3 744,00

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

3 744,00

Łącznie:

3 744,00

3 744,00

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 6 (Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych) do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr IV.24.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2015, polegających na zwiększeniu wartości dotacji o łączną kwotę - 650 000 zł, wg zestawienia zamieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Mateusz Mania


Załącznik nr1 do Uchwały Nr XII.167.2015
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 26 października 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

0,00

300 000,00

300 000,00

40002

Dostarczanie wody

0,00

300 000,00

300 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

0,00

300 000,00

300 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

406 000,00

350 000,00

756 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

250 000,00

250 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

0,00

250 000,00

250 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00

100 000,00

100 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

0,00

100 000,00

100 000,00

Razem:

2 303 000,00

650 000,00

2 953 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe