Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/74/15 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j Dz.U.2015.1515) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz:

1) publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;

2) niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych form wychowania przedszkolnego.

2. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz dla jednostek, o których mowa w ust. 1 uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

3. Dotyczące przedszkoli publicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych.

4. Dotyczące przedszkoli niepublicznych przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.);

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885; z późn. zm.);

3) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w §1 ust.1 lub oddział

przedszkolny z § 1 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały;

4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki wymienionej w §1 ust.1 lub oddziału przedszkolnego z § 1 ust. 3 lub 4 niniejszej uchwały;

5) organie prowadzącym jednostkę - rozumie się przez to osoby prawne i fizyczne prowadzące jednostki wymienione w §1 ust.1, 3 i 4;

6) organie dotującym - rozumie się przez to Gminę Radziechowy- Wieprz;

7) wydatki - rozumie się przez to wydatki, o których mowa w art. 90 ust. 3d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm).

§ 3.

1. Podstawą obliczania dotacji jest:

1) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy - kwota równa 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Radziechowy - Wieprz, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz;

2) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy - Wieprz;

3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Radziechowy - Wieprz;

4) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznego gimnazjum, o których mowa w art. 90 ust. 2a ustawy - kwota równa 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz;

5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola, o której mowa w art. 90 ust. 2b ustawy oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) - kwota równa 75% ustalonych w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz;

6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy oraz w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 827) - kwota równa 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Radziechowy - Wieprz, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz;

7) w odniesieniu do dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy - kwota równa 50% ustalonych w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

2. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz dotację określoną w art. 80 ust. 2 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz.

3. Niepubliczne przedszkola określone w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1b ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz .

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego określone w art. 90 ust. 1c ustawy otrzymują na jednego ucznia dotację w wysokości wskazanej w art. 90 ust. 1c ustawy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Radziechowy - Wieprz.

5. Publiczne szkoły, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz dotację w wysokości określonej w art. 80 ust. 3 ustawy.

§ 4.

1. Organ prowadzący jednostkę, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wniosek składa się odrębnie dla każdej jednostki.

3. Przepis § 4 ust. 2 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

§ 5.

1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy, w 12 częściach i przekazuje się przelewem na rachunek bankowy jednostki w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 15 grudnia, na podstawie informacji miesięcznej o liczbie uczniów.

2. Informację składa się odrębnie dla każdej jednostki w terminie do dnia 10 każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.

3. Wzór informacji o liczbie uczniów, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

4. Przepis § 5 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Miesięczną kwotę dotacji oblicza się na podstawie informacji, o której mowa w ust. 2 zaokrągla się ją do pełnych złotych i wypłaca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem korekt, o których mowa w ust. 6

6. Organ prowadzący jednostkę otrzymujący dotacje zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 2, zwiększającej lub zmniejszającej liczbę uczniów niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów będącej podstawą do naliczenia dotacji.

§ 6.

W przypadku zmiany z trakcie roku budżetowego podstawy obliczania dotacji dokonuje się weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia.

§ 7.

1. Organ prowadzący jednostkę otrzymujący dotację składa rozliczenie z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja.

2. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

3. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Radziechowy - Wieprz jednostek przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej jednostki.

4. Przepis § 7 ust. 3 dotyczy również oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

5. Ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty w stosunku do kwoty należnej dotacji będą korygowane przez Gminę przy przekazaniu kolejnej raty.

6. Ustalona kwota zobowiązania Gminy Radziechowy - Wieprz z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana będzie na rachunek bankowy jednostki.

7. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia, albo wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze w których się należała.

8. Wyrównanie dotacji za poprzedni rok rozlicza się wraz z dotacją roku bieżącego.

9. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

10. Organ prowadzący jednostkę, która zakończyła działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Gminy, oraz do złożenia rozliczenia na formularzu określonym w ust. 2, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

§ 8.

1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrole, o których mowa w ust.1 przeprowadza osoba lub osoby upoważnione na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz lub na podstawie upoważnienia osoby upoważnionej przez Wójta Gminy Radziechowy - Wieprz, zwane dalej kontrolującymi.

3. O zamiarze kontroli Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz lub osoba przez niego upoważniona informuje organ prowadzący jednostkę najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kontroli.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w kontrolowanej jednostce w dniach i godzinach pracy obowiązujących w tej jednostce.

5. Jednostki kontrolowane zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają wszelką dokumentację organizacyjną, finansową i dokumentację przebiegu nauczania,

2) udzielają pisemnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących.

6. Kontrolujący mają prawo:

1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej, przebiegu nauczania,

2) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych sfinansowanych z dotacji,

3) sporządzania kopii wszelkich dokumentów z dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania.

7. Kontrolujący, w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji jednostek mogą przetwarzać dane osobowe uczniów kontrolowanej jednostki, a także zatrudnionych w niej osób, jeżeli dotacja jest wykorzystywana na cele wynagrodzeń osobowych.

8. Kontrolujący ustala stan faktyczny na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania.

9. Po zakończonych czynnościach kontrolnych kontrolujący zobowiązany jest sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności kontrolnych. Protokół należy sporządzić w przynajmniej dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i dla kontrolowanej jednostki.

10. Protokół z kontroli podpisują kontrolujący i organ prowadzący jednostkę lub osoba przez niego upoważniona w miejscu ustalonym dwustronnie, w siedzibie kontrolowanej jednostki lub w Urzędzie Gminy. Czas i miejsce przekazania protokołu ustalają strony w formie ustnej lub pisemnej.

11. W razie odmowy podpisania protokołu przez organ prowadzący jednostkę lub osobę przez niego upoważnioną kontrolujący odnotowują ten fakt w protokole.

12. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje działań pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie wskazanym ustawą o finansach publicznych.

13. W terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu organ prowadzący jednostkę lub osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłaszania kontrolującym, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole z kontroli.

14. Kontrolujący analizują zgłoszone zastrzeżenia i w razie potrzeby podejmują dodatkowe czynności

kontrolne.

15. Do dodatkowych czynności kontrolnych stosuje się odpowiednio §8 ust.3, ust.4, ust. 5, ust. 6, ust.7, ust.8 niniejszej uchwały.

16. Jeżeli kontrolujący stwierdzi zasadność zastrzeżeń, uzupełnia protokół kontroli o stosowny tekst

w brzmieniu:

1) "ustalenia na str…. skreśla się"

2) "uzupełnienie do str…. protokołu kontroli"

3) "treść ustaleń na str…. otrzymuje brzmienie"

17. W razie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazują organowi

prowadzącemu jednostkę lub osobie przez niego upoważnionej swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. W uzasadnionych przypadkach, wymagających szczegółowej analizy, termin ten może zostać wydłużony o 14 dni, o czym kontrolujący zawiadamia organ prowadzący jednostkę lub osobę przez niego upoważnioną.

18. Organ prowadzący jednostkę lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do odwołania od wymienionego w §8 ust.17 stanowiska kontrolujących. Odwołanie składa się do Wójta Gminy Radziechowy- Wieprz w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

19. Po analizie dokumentów Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz ostatecznie rozstrzyga w sprawie będącej przedmiotem odwołania i swoje stanowisko przekazuje organowi prowadzącemu jednostkę lub osobie przez niego upoważnionej w terminie 7 dni liczonych od dnia wpływu odwołania. W uzasadnionych przypadkach, wymagających szczegółowej analizy, termin ten może zostać wydłużony, o czym Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz zawiadamia organ prowadzący jednostkę lub osobę przez niego upoważnioną.

20. Po zajęciu stanowiska przez Wójta Gminy Radziechowy- Wieprz kontrolujący opracowują protokół ostateczny z kontroli i przekazują go organowi prowadzącemu jednostkę lub osobie przez niego upoważnionej.

21. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje działań pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie wskazanym ustawą o finansach publicznych.

22. Po podpisaniu przez kontrolujących i przez organ prowadzący jednostkę lub osobę przez niego upoważnioną protokołu, lub po upływie terminu do podpisania protokołu, kontrolujący niezwłocznie opracowują projekt wystąpień pokontrolnych. Wystąpień pokontrolnych nie sporządza się w przypadku braku stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach.

23. Wystąpienia pokontrolne zawierają ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia działań niezgodnych z prawem, nieefektywnych, nieoszczędnych i nieterminowych wykaz ze wskazaniem naruszonych norm i standardów, uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia oraz termin odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

24. Wystąpienia pokontrolne podpisuje Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz.

25. Wystąpienia pokontrolne są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziechowy - Wieprz.

26. W przypadkach udaremniania, utrudniania przez jednostki lub organ prowadzący jednostki lub osobę przez niego upoważnioną czynności kontrolnych, Wójt Gminy Radziechowy- Wieprz wzywa pisemnie organ prowadzący jednostkę lub osobę przez niego upoważnioną do zaprzestania tych działań w terminie 3 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania.

27. Po upływie terminu wskazanego w §8 ust.26 organ dotujący wstrzymuje przekazywanie niepublicznym placówkom dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

§ 9.

1. Dokumentacja finansowa dotycząca wydatków jednostki powinna być opisana w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków finansowanych ze środków dotacji.

2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący jednostkę zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych, na czas kontroli, w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 10.

Traci moc Uchwała Nr XXI/131/12 Rady Gminy Radziechowy- Wieprz z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/74/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/74/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/74/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 20 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/74/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 20 listopada 2015 r.

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2571 z późn. zm.), podstawy obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły i placówki.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), uchwały organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 31.03.2015 roku utracą moc po dniu 31.12.2015 r.

W związku z powyższym przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe