Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/111/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i § 79 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015r. poz. 2561)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. W Statucie Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały,

2) w załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1otrzymuje brzmienie: "Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego zwany dalej "Regulaminem" określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego zwany dalej komisją.",

b) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel


Załącznik do uchwały nr XIII/111/2015
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 24 listopada 2015 r.

WYKAZ POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

1. Szkoły i placówki szkolno - wychowawcze

1) I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 28,

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,

3) Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26,

4) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 23,

5) Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Jana III Sobieskiego 5,

6) Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Karola Miarki 17,

7) Zespół Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Legionów 35,

8) Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 6,

9) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 6,

10) Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Stefana Okrzei 3,

11) Zespół Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14,

12) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Strzelców Bytomskich 7,

13) Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie, Radzionków, ul. Ks. dr Józefa Knosały 113,

14) Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Radzionkowie, Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2,

15) Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Radzionków, ul. Zofii Nałkowskiej 2,

16) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 8,

17) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Tarnowskich Górach im. Henryka Jordana, Tarnowskie Góry ul. Gliwicka 36,

2. Samorządowe Instytucje Kultury

Centrum Kultury Śląskiej, Nakło Śląskie, ul. Parkowa 1.

3. Domy pomocy społecznej

1) Dom Pomocy Społecznej w Łubiu, Łubie, ul. Pyskowicka 34,

2) Dom Pomocy Społecznej w Miedarach, Miedary, ul. Zamkowa 7,

3) Dom Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Włoska 24.

4. Powiatowe służby, inspekcje i straże

a) związane z budżetem powiatu tarnogórskiego:

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 36,

2) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 2,

b) nie związane z budżetem powiatu tarnogórskiego:

1) Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6a,

2) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu, Bytom, ul. Stanisława Moniuszki 25,

3) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Górach, ul. Wincentego Janasa 11.

5. Inne jednostki organizacyjne

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 16,

3) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1,

4) Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Henryka Sienkiewicza 16.

6. Spółki prawa handlowego, w których udziałowcem jest Powiat Tarnogórski

1) Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o. o., Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 49,

2) Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 47-51,

3) Przedsiębiorstwo "NOVA" Sp. z o. o. w likwidacji, Tarnowskie Góry, ul. Opolska 21a,

4) AT GROUP S.A., Krupski Młyn, ul. Główna 5,

5) Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A., Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica 8.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe