| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/97/15 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2015 rok uchwalonym uchwałą budżetową Gminy Wręczyca Wielka na rok 2015 Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r.
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5. W § 3 pkt 2 w tabeli "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6. W § 5 pkt 1 tabela "Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) "Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

8. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.) "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 r.", otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 50.415.306,05 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 48.476.523,25 zł;

2) dochody majątkowe: 1.938.782,80 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie: 51.717.806,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 46.018.465,10 zł, z tego:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 36.042.151,38 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.394.603,10 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 13.647.548,28 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2.695.808,00 zł

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.716.105,72 zł

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 564.400,00 zł

2) wydatki majątkowe: 5.699.341,00 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.956.341,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.658.840,00 zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.214.782,80 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.302.500,05 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 104.651,80 zł, zaciągniętej pożyczki w kwocie 25.171,89 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.172.676,36 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.990.360,25 zł, w tym z kredytów w kwocie 1.792.512,00 zł, z pożyczki w kwocie 25.171,89 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.172.676,36 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.687.860,20 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 1.214.782,80 zł,

c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,

d) na zaciągnięcie kredytów i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 129.823,69 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok według ich źródeł

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota w zł
Zwiększenia (+)

Kwota w zł
Zmniejszenia (-)

1.

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z usług
-pozostałe odsetki

1.000

1.000

-
1.000

100.000,65

100.000,65

100.000,65
-

2.

700.

Gospodarka mieszkaniowa
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-pozostałe odsetki
-wpływy z różnych dochodów
-dochody majątkowe
w tym:
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1.100

1.100

400
700
-

-

100.000

-

-
-
100.000

100.000

3.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z opłaty skarbowej
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)
-podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)
-wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)
-pozostałe odsetki

70.33670.336

1.000
-
7.436
60.000


-
1.500
-

400

27.05427.054

-
8.800
-
-


15.254
-
3.000

-

4.

758

Różne rozliczenia
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-pozostałe odsetki

-

-

-

500

500

500

5.

801

Oświata i wychowanie
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych dochodów
-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżet środków europejskich

152.518,65

152.518,65

13.000
139.518,65

-

-

-
-

6.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
-dochody bieżące
w tym:
-wpływy z różnych opłat
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

27.771,88

27.771,88

2.500
100
25.171,88

-

-

-
-
-

Razem

252.726,53

227.554,65


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zwiększenia (+)

Kwota w zł

Zmniejszenia (-)

1.

010

01010

Rolnictwo i łowiectwo
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
z tego:
wydatki majątkowe

185.000

185.000

185.000

185.000

223.657

223.657

223.657

223.657

2.

400


40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Dostarczanie wody
z tego:
-wydatki bieżące

30.000


30.000

30.000

30.000

-


-

-

-

3.

600

60016

Transport i łączność
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Drogi publiczne gminne
z tego:
-wydatki bieżące

400.000

400.000

400.000

400.000

-

-

-

-

4.

700

70005

Gospodarka mieszkaniowa
z tego:
-wydatki majątkowe
w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:

-wydatki majątkowe

-

-

-

-

40.000

40.000

40.000

40.000

5.

750

75023


75095

Administracja publiczna
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Urzędy gmin
z tego:

-wydatki bieżące
Pozostała działalność
z tego:
-wydatki bieżące

5.000

5.000

-

-
5.000

5.000

30.000

30.000

30.000

30.000
-

-

6.

75475404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
z tego:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
w tym:
Komendy wojewódzkie Policji
z tego:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe

4.000


4.000
-

4.000

4.000
-

4.000


-
4.000

4.000

-
4.000

7.

757

75702

Obsługa długu publicznego
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
z tego:
-wydatki bieżące

-

-

-


-

200.000

200.000

200.000


200.000

8.

801


8010180103


80104


80106


80149

Oświata i wychowanie
z tego:

-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
w tym:
Szkoły podstawowe
z tego:
-wydatki bieżące
-wydatki majątkowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
z tego:
-wydatki bieżące
Przedszkola
z tego:
-wydatki bieżące
Inne formy wychowania przedszkolnego
z tego:
-wydatki bieżące
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
z tego:
-wydatki bieżące

213.176,13

166.176,13
47.000

47.000

-
47.000
2.284,77

2.284,77
152.672,53

152.672,53
11.218,83

11.218,83
-

-

59.490

59.490
-

47.490

47.490
-
-

-
-

-
-

-
12.000

12.000

9.

851

85153


85154

Ochrona zdrowia
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Zwalczanie narkomanii
z tego:
-wydatki bieżące
Przeciwdzialanie alkoholizmowi
z tego:
-wydatki bieżące

7.436

7.436

1.436

1.436
6.000

6.000

-

-

-

-
-

-

10.

854

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Pomoc materialna dla uczniów
z tego:
-wydatki bieżące

13.025

13.025

13.025

13.025

-

-

-

-

11.

900

90008


90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
z tego:
-wydatki bieżące
Oświetlenie ulic, placów i dróg
z tego:
-wydatki bieżące

100.000

100.000

13.000

13.000
87.000

87.000

-

-

-

-
-

-

12.

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z tego:
-wydatki bieżące
w tym:
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z tego:
-wydatki bieżące

14.000

14.000

14.000

14.000

-

-

-

-

Razem

971.637,13

557.147


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenia (-)

1.

40040002

Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

30.000

30.000

30.000

-

-

-

2.

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

400.000
400.000

400.000

-
-

-

3.

750


7502375095

Administracja publiczna
Urzędy gmin
w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Pozostała działalność
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5.000
-

-

5.000

5.000

30.000
30.000

30.000

-

-

4.

754


75404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
w tym:
2)wydatki na dotacje na zadania bieżące

4.000
4.000

4.000

-
-

-

5.

757


75702

Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
4)wydatki na obsługę długu publicznego

-
-


-

200.000
200.000


200.000

6.

801


80101
8010380104

8010680149

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2)wydatki na dotacje na zadania bieżące
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przedszkola
w tym:
1a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Inne formy wychowania przedszkolnego
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

166.176,13
-

-

-
2.284,77

2.284,77

152.672,53

4.300

148.372,53

11.218,83

11.218,83

-

-

59.490
47.490

12.000

35.490
-

-

-

-

-

-

-

12.000

12.000

7.

851


8515385154

Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

7.436
1.436

1.436

6.000

6.000

-
-

-

-

-

8.

854


85415

Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
w tym:

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.025
13.025

13.025

-
-

-

9.

900


9000890015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
w tym:

1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

100.000
13.000

13.000

87.000

87.000

-
-

-

-

-

10.

921


92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym:

2)wydatki na dotacje na zadania bieżące

14.000
14.000

14.000

-
-

-

Razem

739.637,13

289.490


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszcególnienie

Kwota w zł Zwiększenia (+)

Kwota w zł Zmniejszenie (-)

1.

010


01010

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:

inwestycje
-budowa wodociągu w miejscowości Kalej ul. Dworska
-opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wraz z koncepcją budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej , Szarlejka i Wydra uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko
-wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w miejscowości Długi Kąt
-projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej
-projekty i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczycy Wielkiej

185.000-

-

-

-

185.000

223.65717.816

11.155

9.686

185.000

-

2.

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
zakupy inwestycyjne
-wykup nieruchomości gruntowych na terenie gminy

-
-


-

40.000
40.000


40.000

3.

75475404

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
w tym:
-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

-

-

-

4.000

4.000

4.000

4.

801


80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:

inwestycja:
-termomodernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów budynku ZS w Węglowicach
zakupy inwestycyjne:
-zakup maszyny typu Karcher BD50/50 C BP Classic
-zakup maszyny typu Karcher BD50/50 C BP Classic

47.000
47.000


23.00012.000

12.000

-
-


--

-

Razem

232.000

267.657


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Zwiększenie
kwota w zł

Zmniejszenie
kwota w zł

Przychody ogółem

424.146,36

34.828,11

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 952

0

0

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym

§ 952

0

34.828,11

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

0

4.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

§ 951

0

0

5.

Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)

§ 944

0

0

6.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

424.146,36

0

7.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

0

0

8.

Przychody ze sprzedaży innych papirów wartościowych (obligacje)

§ 931

0

0

9.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 955

0

0

Rozchody ogółem

0

0

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów

§ 992

0

0

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

§ 992

0

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizownych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

0

4.

Udzielone pożyczki i kredyty

§ 991

0

0

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

0

0

6.

Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

§ 995

0

0


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dochody

Wydatki

Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział

Rozdział

Plan

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział

Rozdział

Plan

756

75618

217.436

851

85154

214.000

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział

Rozdział

Plan

851

85153

3.436

Ogółem

217.436

217.436


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji /w zł/

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

1.677.000

750

75020

Starostwo Powiatowe Kłobuck

0

0

34.200

754

75404

Komenda wojewódzka Policji

0

0

40.000

801

80113

Gmina Kłobuck

0

0

13.838

921

92109

GOK we Wręczycy Wielkiej

1.464.000

0

0

Razem

1.464.000

0

1.765.038

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Zadania

010

01008

Gminna Spółka Wodna

0

0

20.000

801

80101

Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku

675.670

0

0

801

80103

Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu

176.100

0

0

801

80106

Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy WIelkiej

70.000

0

0

921

92195

Zadania w zakresie kultury

0

0

28.000

926

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0

0

240.000

Razem

921.770

0

288.000

Ogółem

2.385.770

0

2.053.038


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/97/15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 27 listopada 2015 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 r.

Jednostka organizacyjna

Dział

Rozdział

Dochody

Wydatki razem, w tym:

bieżące

majątkowe

1. Szkoły podstawowe

801

80101

48.000

48.000

48.000

0

2. Gimnazja

801

80110

30.000

30.000

30.000

0

3. Stołówki szkolne i przedszkolne

801

80148

373.000

373.000

373.000

0

Ogółem

451.000

451.000

451.000

0

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »