Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII.173.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII.144.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2015.1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014.849 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Zmienić:

1. pkt 7.3. załącznika do uchwały nr XVII.144.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok dotyczący stawki podatkowej dla ciągników siodłowych i balastowych o 2 lub więcej osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton, wyposażonych w inne systemy zawieszenia osi jezdnych, ustalając stawkę podatku od środków transportowych dla w/w pojazdów w kwocie 2396,00 zł.

2. pkt 8.2. załącznika do uchwały nr XVII.144.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2016 rok dotyczący stawki podatkowej dla ciągników siodłowych i balastowych o 3 lub więcej osiach i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 40 ton, wyposażonych w inne systemy zawieszenia osi jezdnych, ustalając stawkę podatku od środków transportowych dla w/w pojazdów w kwocie 3100,00 zł.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Łukasz Kasza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe