Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/130/15 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 tekst jednolity) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), po uzyskaniu zgody Starosty Myszkowskiego.

Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę: ulica Przemysłowa drodze wewnętrznej, usytuowanej na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 368/21, 65/3, 65/29, 61/6, 10241/8 położonych w Myszkowie (obręb Myszków).

2. Położenie ulicy, o której mowa w ust.1, określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie


Jerzy Woszczyk


Załącznik do Uchwały Nr XV/130/15
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik graficzny nr 1

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe