Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/191/15 Rady Gminy Jasienica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849, z późn, zm.), art. 6b ustawy z dnia 15listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1381, z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 465) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala:

§ 1.

Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.

Wyznaczyć na inkasentów należności, o których mowa w § 1:

1. Dla sołectwa Bielowicko- sołtys Wojciech Śleziak;

2. Dla sołectwa Biery- sołtys Maria Bury;

3. Dla sołectwa Grodziec- sołtys Jadwiga Greń;

4. Dla sołectwa Iłownica- sołtys Czesław Szkorupa;

5. Dla sołectwa Jasienica- sołtys Bronisław Szalbot;

6. Dla sołectwa Landek- sołtys Majcher Kazimierz;

7. Dla sołectwa Łazy- sołtys Tadeusz Kocurek;

8. Dla sołectwa Mazańcowice- sołtys Wojciech Zawada;

9. Dla sołectwa Międzyrzecze Dolne- sołtys Marian Szczyrbowski,

10. Dla sołectwa Międzyrzecze Górne- sołtys Maria Głuc-Mrzyk;

11. Dla sołectwa Roztropice- sołtys Barbara Sadlik;

12. Dla sołectwa Rudzica- sołtys Czesław Machalica;

13. Dla sołectwa Świętoszówka- sołtys Grażyna Gaszek;

14. Dla sołectwa Wieszczęta- sołtys Jan Jenkner.

§ 3.

Ustalić wynagrodzenie za inkaso należności podatkowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały w wysokości:

1. 2% dla inkasentów w sołectwach Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta;

2. 6 % dla inkasenta w sołectwie Biery;

3. 3% dla inkasenta w sołectwie Mazańcowice;

4. 3,5% dla inkasenta w sołectwie Rudzica.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XVII/178/12 Rady Gminy Jasienica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012r., poz. 1312).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Batelt

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe