Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/122/2016 Rady Gminy Porąbka

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 421 w związku art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Porąbka

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje

§ 1.

W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr XX/192/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2012 r., poz. 5724) zmienionej następnie przez Uchwałę Nr IV/22/2015 Rady Gminy Porąbka (Dz. Urz.Woj. Śląsk. z 2015 r., poz. 501), wprowadza się następujące zmiany:

1) w okręgu wyborczym nr 2 w rubryce "granice okręgu" uzupełnia się opis granic okręgu wyborczego o ulicę: "Zachodnia",

2) w okręgu wyborczym nr 9 w rubryce "granice okręgu" uzupełnia się opis granic okręgu wyborczego o ulicę: "Złocista".

§ 2.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmian granic okręgu wyborczego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na obszarze gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Porąbka.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Drabek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe