Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr Or.120.6.2016.VII Starosty Kłobuckiego

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku oraz Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach w roku 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) oraz na wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kłobucku

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się średnie miesięczne wydatki w 2016 roku przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku, mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 23, w kwocie 3 830,10 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych 10/100) oraz w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach, mieszczącej się przy ul. Aleksego Ryły 24a, w kwocie 4 312,50 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwanaście złotych 50/100).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Kłobucki


Henryk Kiepura

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe