Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/114/16 Rady Gminy Łękawica

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łękawica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015r. poz. 1515) oraz art. 20c. ust. 4-6, art. 20e ust.3 i 4 i art. 20zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łękawica:

1. dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, dziecko pięcioletnie i czteroletnie mające prawo do wychowania przedszkolnego - 30 pkt;

2. dziecko trzyletnie, dla którego rodzice zadeklarowali w karcie zgłoszenia czas pobytu powyżej bezpłatnych 5 godzin dziennie, otrzymuje dodatkowo po - 5 pkt,
za każdą zadeklarowaną godzinę:

a) w wymiarze 6 godzin - 5 punktów

b) w wymiarze 7 godzin - 10 punktów

c) w wymiarze 8 godzin - 15 punktów

d) w wymiarze 9 godzin - 20 punktów

3. dziecko trzyletnie, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/ oddziału przedszkolnego lub szkoły, w której zlokalizowane jest przedszkole/oddział przedszkolny - 1 punkt.

4. dziecko trzyletnie, którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują zawodowo lub studiują w trybie dziennym - 3 punkty.

§ 2. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łękawica oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

1. dziecko kontynuuje naukę w tej samej placówce - 5 punktów;

2. rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w tej samej placówce - 4 punkty;

3. szkoła znajduje się najbliżej zamieszkania dziecka - 3 punkty.

§ 3. Spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 pkt 1-4 oraz w §2 pkt 1-3 jest potwierdzane oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Nr V/41/15 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łękawica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Krzysztof Pielesz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe