Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr DBB-763-13-1/15 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej

z dnia 21 marca 2016r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój przeprowadzonych w dniu 20 marca 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój przeprowadzonych w dniu 20 marca 2016 r.

Część I.
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.

2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 279.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 44.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 44, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 15,77%.

7. Wybrano 1 radnego.

Część II.
Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr 3

1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.

2. Wybory odbyły się.

3. Głosowanie przeprowadzono.

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 279.

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 44.

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w wyborach) wyniosła 44,

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 15,77%.

7. Liczba głosów ważnych wyniosła 44,

co stanowi 100% ogólnej liczby głosów.

8. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:

1) OGIERMAN Izabela Wiesława 25

lista nr 1 KWW JEDNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

2) KOST Grzegorz Józef 15

lista nr 2 KWW MIESZKAŃCY Z INICJATYWĄ

3) WALICZEK Grażyna Maria 4

Lista nr 3 KWW GRAŻYNY WALICZEK

9. Radną została wybrana:

z listy nr 1 KWW JEDNOŚĆ MIESZKAŃCÓW

OGIERMAN Izabela Wiesława

10. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej


Elżbieta Libera-Niesporek


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe