Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

z dnia 25 marca 2016r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm), zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 113, poz. 1818) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu


Magdalena Żmuda


Uzasadnienie

1 czerwca 2010 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn. Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 21 sierpnia 2010 r. Nr 113 Poz. 1818.

Pismem z 22 lipca 2015 r., znak: PW.40.0025.2015, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa zwróciło się z wnioskiem o dokonanie zmiany przedmiotowego rozporządzenia w zakresie wprowadzenia nowego brzmienia zakazu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 3. poprzez dodanie wyjątku od zakazu, umożliwiającego wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków opadowych.

Zgodnie z przepisami ustawy 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800) przy wprowadzaniu ścieków do środowiska nie decyduje fakt oczyszczania ścieków lecz spełnieine przez ścieki odpowiednich parametrów jakościowych (§21 ww. rozporządzenia).

W związku z powyższym, przychylając się do przedstawionej argumentacji dotyczącej braku techniczno-ekonomicznego uzasadnienia dla wyprowadzania wód opadowych i roztopowych poza teren ochrony pośredniej, zmodyfikowano brzmienie przedmiotowego zakazu w brzmieniu: "3. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami." tak, by jego treść była zgodna z ww. przepisami. Nowe brzmienie zakazu zostało zaakceptowane pismem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z dnia 01.02.2016 r. znak: PW.430.1.0001.2016 (PW/000040/16).

Projekt niniejszego rozporządzenia został uzgodniony przez Wojewodę Śląskiego pismem z 9 marca 2016 r. znak: IFIII.7081.1.2016.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe