Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zawiercie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5 % alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 ust. 2, art. 14 ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Przy ustalaniu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Zawiercie obowiązują następujące zasady:

1. Nie dopuszcza się usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie:

a) podmiotów wykonujących działalność leczniczą

b) placówek pomocy społecznej

c) kąpielisk

d) obiektów kultu religijnego

e) targowisk i hal targowych

2. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 metrów, mierzone najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do:

a) szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych

b) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

c) kąpielisk

d) kościołów i cmentarzy

e) targowisk i hal targowych

§ 2. Dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych w ogródkach sezonowych przy obiektach gastronomicznych, w których odbywa się sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży po uzyskaniu zgody właściciela terenu.

§ 3. Ustala się teren parkingu Miejskiego Ośrodka Kultury "CENTRUM" w Zawierciu przy ul. Piastowskiej 1 i teren parkingu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu przy ul. Moniuszki 10 jako miejsca przeznaczone do sprzedaży i podawania napojów zawierających więcej niż 4.5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/42/03 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zawiercia miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Kaziród

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe