Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Jaworze

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami Gminy Jaworze

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 200,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 350,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 2. Ryczałtową roczną opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku uiszcza się bez wezwania w dwóch ratach płatnych z dołu w terminach do dnia 15 czerwca i 15 grudnia każdego roku.

§ 3. Ryczałtowa roczna opłata za 2016 r. za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wynosi 50 % ryczałtowej stawki określonej w § 1 ust. 1 lub ust. 2 i winna być uiszczona bez wezwania z dołu w terminie do 15 grudnia 2016.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Mieczysław Brzezicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe