Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 244/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2016r., poz. 250),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich

uchwala:

§ 1

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z góry bez wezwania, co miesiąc do 25 dnia miesiąca którego dotyczy, według określonych w odrębnych uchwałach wzorów deklaracji i wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

Właściciele nieruchomości opłatę, o której mowa w § 1 uiszczają w kasie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 286/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 680).

§ 6

Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada gminy określi biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w związku z powyższym zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe